การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5 อี

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับกลวิธีแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์เชิงตรรกะของเฮลเลอร์และเฮลเลอร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ศรัณย์ ภิบาลชนม์; กิตติมา พันธ์พฤกษา; วิรัตน์ ขันเขต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2550การพัฒนาชุดการสอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องของเล่นของใช้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 5E (Inquiry Cycle) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; ภาวนา เรียมริมมะดัน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องแสงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับเทคนิค KWDLธนาวุฒิ ลาตวงษ์; กิตติมา พันธ์พฤกษา; เจนจิรา เครือทิวา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบเชิงรุก (Active Learning): กรณีศึกษาโรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรานพมณี เชื้อวัชรินทร์; สพลณภัทร์ ศรีแสนยงค์; นิติธรรม จันทร์แจ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และทักษะการทำงานกลุ่มเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอกโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอร์ 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5กิตติมา พันธ์พฤกษา; สมศิริ สิงห์ลพ; นพดล ศิลปชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ที่เน้นการคิดอย่างมีวิจารญาณเรื่องเคมีอินทรีย์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ภัทรภร ชัยประเสริฐ; กิตติมา พันธ์พฤกษา; พิไลวรรณ พรรณขาม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5Es) ร่วมกับการใช้คำถามระดับสูงที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผลและมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่องฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ดิษพล เนตรนิมิตร; เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; พรรณทิพา พรหมรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์