การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การเปิดรับข่าวสาร

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 12
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555กลยุทธ์การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและการรับรู้ประโยชน์ที่มีต่อสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ในภาวะอุทกภัยปี พ.ศ. ๒๕๕๔สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์; สราลี พุ่มกุมาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2556การรับรู้และการเปิดรับข่าวสารเรื่องยาเสพติดของผู้ใช้แรงงาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด: กรณีศึกษา บริษัทคอบร้า อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัดวาสนา บูชาพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2545การศึกษา ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารโรคเอดส์ของประชาชน ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีมานะชาติ ไพรอนันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2554การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ ค่านิยมในการดำเนินชีวิต การรับรู้ข่าวสาร และการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี.สุรัติ สุพิชญางกูร; ทัศวารินทร์ วุฒิสารวรากรณ์; สาวิตรี บิณฑสันต์; ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2546การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์เพลงไทยลูกทุ่ง : ศึกษาเฉพาะกรณีประชาชนในเขตตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีภัทรวดี ฉิมพาลี; มหาวิทยาลัยบูรพา. ภาควิชานิเทศศาสตร์
2546การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรม การใช้ผ้าไทยของผู้หญิงในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีสิทธิศักดิ์ คงแถวทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2546การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติและพฤติกรรมในการบริโภคขนมขบเคี้ยว ของเยาวชนในเขตตำบลแสนสุข จังหวัดชลบุรีมนัญญา เย็นสุดใจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2545การเปิดรับข่าวสารการเลี้ยงกุ้งและความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง จังหวัดฉะเชิงเทรากอบมณี เลิศพิชิตกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2546การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเลียนแบบวัฒนธรรมญี่ปุ่นของเด็กมัธยมศึกษาในเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีจิราพร ดาราบถ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2555การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาในทัศนะของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีจิตสวาท ปาละสิงห์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2545ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติที่มีต่อยาบ้า ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" จังหวัดชลบุรีหฤรัตน์ จึงจรัสทรัพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2546บทบาทของสื่อมวลชนและสื่อบุคคลกับการปรับตัวทางวัฒนธรรมของชาวต่างชาติในเขตจังหวัดชลบุรีหนึ่งฤทัย นิ่มเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์