การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การหายใจลำบาก

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 13 จากทั้งหมด 13
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2547การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมความสามารถในการจัดการภาวะหายใจลำบากเรื้อรังด้วยตนเองสำหรับผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังสุภาภรณ์ ด้วงแพง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2550การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมความสามารถในการจัดการภาวะหายใจลำบากเรื้อรังด้วยตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง-; นันทิยา ไพศาลบวรศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
2550ความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ อาหารหายใจลำบาก และความอ่อนล้า กับผลสำเร็จของการหย่าเครื่องช่วยหายใจศิริวัลห์ วัฒนสินธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2548ความสามารถในการจัดการภาวะหายใจลำบากเรื้อรังด้วยตนเองของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังสุภาภรณ์ ด้วงแพง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556ประสบการณ์อาการหายใจลำบากในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวสุภาภรณ์ ด้วงแพง; วัลภา คุณทรงเกียรติ; แววดาว รอดเสถียร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556ประสบการณ์อาการหายใจลำบากในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวสุภาภรณ์ ด้วงแพง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วัลภา คุณทรงเกียรติ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; แววดาว รอดเสถียร, และอื่นๆ
2549ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถในการจัดการภาวะหายใจลำบากเรื้อรังด้วยตนเองต่อผลลัพธ์การจัดการด้วยตนเองในผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังสุภาภรณ์ ด้วงแพง; เขมารดี มาสิงบุญ; พรทิพย์ อุ่นจิตร; อภิชาต ชิงนวรรณ
2550ประสิทธิผลของโปรแกรมการหย่าเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะการหายใจล้มเหลวต่อความสำเร็จของการหย่าเครื่องช่วยหายใจและระยะเวลาการใช้เครื่องช่วยหายใจสุภาภรณ์ ด้วงแพง; เขมารดี มาสิงบุญ; วัลภา คุณทรงเกียรติ; เพ็ญศรี ละออ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2548ประสิทธิผลของโปรแกรรมการส่งเสริมความสามารถในการจัดการภาวะหายใจลำบากเรื้อรังด้วยตนเองต่อผลลัพธ์การจัดการด้วยตนเองในผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง-; พรทิพย์ อุ่นจิตร,2518; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่.
2551ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการภาวะหายใจลำบากเรื้อรังด้วยตนเองในผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง-; กาญจนา สุขประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่.
2564ผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการร่วมกับสมาธิบำบัดต่ออาการหายใจลำบากความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด และความวิตกกังวล ของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอรสา ปิ่นแก้ว; วารี กังใจ; สหัทยา รัตนจรณะ
2558ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังต่อความรู้ พฤติกรรมการจัดการตนเอง อาการหายใจลำบาก และสมรรถภาพปอดวริยา วชิราวัธน์; สุชาดา กรเพชรปาณี; ธนัญชกร ช่วยท้าว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2550ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองต่อ การปฏิบัติการจัดการตนเอง อาการหายใจลำบากสมรรถภาพปอดและความวิตกกังวลในผู้สูงอายุที่มีภาวะปอดอุดกั้นเรื้อรัง-; จุฬาภรณ์ คำพานุตย์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ