การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การศึกษาเอกชน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนศิลปะ ของสถาบันอินดี้อาร์ตนพดล เดชประเสริฐ; ปรางทิพย์ มัตโน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2549การบริหารความเครียดกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนขนาดเล็กในภาคตะวันออกสมุทร ชำนาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศิริวรรณ พงศ์ธราธร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2551การพัฒนาตัวบ่งชี้ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา-; พรกมล นุ่มหอม,2504; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.
2546ผลการปฏิรูปการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนประเภทพาณิชยกรรม ในเขตการศึกษา 12ธร สุนทรายุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; รพีพรรณ วิลัยรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2549รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอุทัย บุญประเสริฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; รัชนี ชังชู; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2547รูปแบบการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในเขตพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงปี พ.ศ. 2546-2556ธร สุนทรายุทธ; วุฒิ นิ่มพานิชย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2547รูปแบบการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในเขตพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงปี พ.ศ. 2546-2556-; วุฒิ นิ่มพานิชย์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548สภาพความต้องการและแนวทางการพัฒนาในการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1ธร สุนทรายุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วัลภา พงษ์พันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2549องค์ประกอบที่สัมพันธ์เชิงสาเหตุกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคุณวุฒิ คนฉลาด; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิมลรัตน์ บุญชู; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?