การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การศึกษา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 41  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจที่มีประสิทธิภาพในชั้นเรียน: กรณีศึกษานิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเมธี ธรรมวัฒนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การบริหารการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21สถาพร พฤฑฒิกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7สุรัตน์ ไชยชมภู; อภิชาติ ชุมพล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2545การประเมินการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป พ.ศ. 2545เอกวิทย์ มณีธร; สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; กรุงไท นพรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2548การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านโนนผาสุก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2ธร สุนทรายุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พิสสุดา บุญเกิด; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547การพัฒนารูปแบบการศึกษาขั้นพื้นฐานนานาชาติสำหรับประเทศไทยในอนาคตธร สุนทรายุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เสรี ชัดแช้ม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุริยัน นนทศักดิ์, และอื่นๆ
2555การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาวิทยาลัยครูบ้านเกิน แขวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประชา อินัง; ดลดาว ปูรณานนท์; ศรมีชัย จันทน์ทวางส์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2553การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาวิทยาลัยครูบ้านเกิน แขวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวดลดาว ปูรณานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศรมีชัย จันทน์ทวงส์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพัฒนาครุศึกษา.
2552การพัฒนาสูตรปรับแก้การจำกัดพิสัยทางตรงแบบใหม่รัตนา ศิริพานิช; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เสรี ชัดแช้ม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อภิญญา อิงอาจ, และอื่นๆ
2552การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง ระบำชอง กลุ่มสาระวิชาชีพเฉพาะนาฎศิลป์ไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี-; พิสุทธิ์ แดงเอม,2509; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
2560การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน) สังกัดเมืองพัทยาชัยพจน์ รักงาม; วันเพ็ญ เจิมจิตต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2550การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาวิชิต สุรัตน์เรืองชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การวิเคราะห์การจัดการศึกษาของประเทศไทยในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาขาวิจัยการศึกษา วัดและประเมินผลการศึกษา และสถิติการศึกษาพงศ์เทพ จิระโร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2564การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการจัดการศึกษาของเด็กไร้สัญชาติในประเทศไทยสุภาพร ชาวสวน; ไพฑูรย์ โพธิสว่าง
2557การศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาภารดี อนันต์นาวี; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; กนกกรณ์ ทองไพจิตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การสอนน้อยเรียนมาก มุมมองของผู้บริหารการศึกษาภารดี อนันต์นาวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2546การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับลักษณะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของผู้ใหญ่สมหมาย แจ่มกระจ่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศรีวรรณ มีคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เสาวคนธ์ วงศ์ศุภชัยนิมิต, และอื่นๆ
2550การเปรียบเทียบความชอบวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกับการนำวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือไปใช้ของครูต้นแบบปฎิรูปการเรียนรู้ : การวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปรพหุเสรี ชัดแช้ม; อาจารยที่ปรึกษาหลัก; รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จรีลักษณ์ พิณวัฒนานุรักษ์, และอื่นๆ
2560ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดแหลมแค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; จาลุณี สาริบุตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2564ความต้องการและเหตุผลของนิสิตและผู้ปกครองที่ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อด้านการแพทย์แผนไทยจุฬาลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์