การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การปรับตัว (จิตวิทยา)

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 11 จากทั้งหมด 11
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558การปรับตัวของคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุดุสิต ขาวเหลือง; วิทยา วิสูตรเรืองเดช; มานพ แจ่งกระจ่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การปรับตัวของชาวนามุสลิมในพื้นที่กรุงเทพมหานครรอบนอกฝั่งตะวันออกชัยณรงค์ เครือนวน; อาาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภคพล เส้นขาว; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ.
2558การปรับตัวของแม่วัยรุ่นอัญชลี เหมชะญาติ; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; ศรีวรรณ ยอดนิล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การปรับตัวในการทำงานที่บ้านของผู้ปฏิบัติงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในช่วงวิกฤตโควิด-19พรรัตน์ แสดงหาญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2561การศึกษากระบวนการปรับตัวที่มีประสิทธิผลสำหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดลดาว ปูรณานนท์; สมโภชน์ อเนกสุข; วัณยรัตน์ คุณาพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ปรับตัวของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่มีต่อการเข้ามาของระบบธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : พนักงานธนาคารกรุงเทพกลุ่มสาขาในพัทยานำโชค วรศิลป์; วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี; สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; ธีระพงษ์ ภูริปาณิก
2554ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการปรับตัวของเด็กวัยก่อนเรียนที่รับบริการในศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวันมณีรัตน์ ภาคธูป; นุจรี ไชยมงคล; นาตยา แสงใส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของนิสิตฝึกปฏิบัติการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจันทร์ชลี มาพุทธ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556ผลการปรึกษากลุ่ม ทฤษฎีแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมต่อการเผชิญปัญหาของผู้ช่วยพยาบาลระพินทร์ ฉายวิมล; รวีวรรณ สายแก้วดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2564สภาวะทางจิตใจ กลยุทธ์ในการเผชิญปัญหา และความรู้ของบุคลากรทางการแพทย์ต่อเด็กที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อโควิด-19วราวุฒิ เกรียงบูรพา; รมร แย้มประทุม; นลินี ภัทรากรกุล
2560อัตลักษณ์และการปรับตัวของนิสิตเวียดนามในมหาวิทยาลัยบูรพาธัชชนก สัตยวินิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์