การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การบริหารค่าตอบแทน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 10
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2566กระบวนการ การคํานวณภาระงานสอนและการจ่ายค่าตอบแทนสอนเกินเกณฑ์ภาระงานของคณะวิทยาการสารสนเทศหรรษา รอดเงิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2552การบริหารค่าตอบแทนและปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานสายงานธุรกิจโครงข่าย กรณีศึกษา : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)-; หทัยทิพย์ วงศ์สวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2552การบริหารค่าตอบแทนและปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานสายงานธุรกิจโครงข่าย กรณีศึกษา : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)-; หทัยทิพย์ วงศ์สวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2566การประเมินภาระงานของคณาจารย์เพื่อขอรับเงินค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพากิติศักดิ์ เทียนทองศิริ
2550การศึกษาการธำรงรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูงโดยใช้กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทน กรณีศึกษา บริษัท เอฟเอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไฮพี (ไทยแลนด์) จำกัด-; เสกสรรค์ เมฆไตรรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2554การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนผู้บริหารกับมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นศิลป์ชัย ปวีณพงษ์พัฒน์; อาจารย์ที่ปรึกษา; พรชนก วิถีธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบัญชี?xวิจัย.
2552การศึกษาเชิงสำรวจค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย-; ภัคจิรา ทองอยู่; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบัญชี.
2548การศึกษาเปรียบเทียบค่าตอบแทนและผลการดำเนินงานของผู้บริหาร Outsource หลักฐานเชิงประจักษ์บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย-; เครือวัลย์ มุ่งเหรียญทอง,2510; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบัญชี.
2550วิธีการบริหารจัดการที่ดี (Good practices) : กรณีศึกษาการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล-ด้านกลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนบริษัทฮาลล่า ไคลเมท คอนโทรล (ประเทศไทย) จำกัด-; กมลทิพย์ บวรนิมิต; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2555แนวทางการนำขีดความสามารถหลักมาประยุกต์ใช้ในการบริหารค่าตอบแทนกรณีศึกษา บริษัทสตีลพลัส แฟบบริเคชั่น จำกัดพรรัตน์ แสดงหาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; บุหงา หงษ์เพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.