การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การบริหารการศึกษา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 90  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555Teach less, learn more : Educational administrator perspectivesภารดี อนันต์นาวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การบริหารการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21สถาพร พฤฑฒิกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2550การบริหารคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา-; บรรพต วิรุณราช; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.
2561การบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18ภารดี อนันต์นาวี; สถาพร พฤฑฒิกุล; นพดล อุริตวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2ภารดี อนันต์นาวี; ไกรพล คำนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2545การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการอุดมศึกษาของประเทศไทย: การศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2558การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศพัชนีย์ ธระเสนา; ก้องเกียรติ พลขันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การพัฒนาตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนประเภทวิชาบริหารธุรกิจสมโภชน์ อเนกสุข; สุรีพร อนุศาสนนันท์; อัญชลี ทองประกอบ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2552การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในโรงเรียนเอกชนคุณวุฒิ คนฉลาด; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุนิสา วิทยานุกรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2561การพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มุ่งเน้นประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสมศักดิ์ ลิลา; เกรียงศักดิ์ บุญญา; นิรุตต์ บุตรแสนดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2565การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของกลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภัคณัฏฐ์ จันทนวรานนท์ สมพงษ์ธรรม; สถาพร พฤฑฒิกุล; มนัสนันท์ เกิดเอี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุขุม มูลเมือง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อาจินต์ จรูญผล, และอื่นๆ
2556การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนระดับประถมศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา หนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีสุรัตน์ ไชยชมภู; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปรียา พลายพงษา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2560การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีสมุทร ชำนาญ; สุรัตน์ ไชยชมภู; เอกชัย นาสืบ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเครือข่ายกรมหลวงชุมพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พาขวัญ พันธุ์ทองดี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2560การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายปางสีดา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2ชัยพจน์ รักงาม; อธิป นามรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนกลุ่มบ่อทอง 3 อำเภอบ่อทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2สมุทร ชำนาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พันธิภา รัตน์ประโคน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2557การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นวลนภา หวลถนอม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2555การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดมโนรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3ลัดดา ผลวัฒนะ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ทับทิม พรหมบุตร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.
2557การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6สุรัตน์ ไชยชมภู; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กนกอร ภักดีการ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา