การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การบริหารการศึกษา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 71  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555Teach less, learn more : Educational administrator perspectivesภารดี อนันต์นาวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การบริหารการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21สถาพร พฤฑฒิกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18ภารดี อนันต์นาวี; สถาพร พฤฑฒิกุล; นพดล อุริตวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2ภารดี อนันต์นาวี; ไกรพล คำนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2545การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการอุดมศึกษาของประเทศไทย: การศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2560การพัฒนาตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนประเภทวิชาบริหารธุรกิจสมโภชน์ อเนกสุข; สุรีพร อนุศาสนนันท์; อัญชลี ทองประกอบ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มุ่งเน้นประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสมศักดิ์ ลิลา; เกรียงศักดิ์ บุญญา; นิรุตต์ บุตรแสนดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2565การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของกลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภัคณัฏฐ์ จันทนวรานนท์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สถาพร พฤฑฒิกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; มนัสนันท์ เกิดเอี่ยม, และอื่นๆ
2560การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีสมุทร ชำนาญ; สุรัตน์ ไชยชมภู; เอกชัย นาสืบ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายปางสีดา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2ชัยพจน์ รักงาม; อธิป นามรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การระบุกลุ่มประสิทธิภาพของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงโอบล้อมข้อมูลและการวัดอนุกรมวิธานไพรัตน์ วงษ์นาม; สหัทยา รัตนะมงคลกุล; โสธิตภา เมืองศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557การวิจัยและพัฒนากระบวนการนิเทศตามแนวการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยศิรประภา พฤทธิกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การวิเคราะห์การจัดการศึกษาของประเทศไทยในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาขาวิจัยการศึกษา วัดและประเมินผลการศึกษา และสถิติการศึกษาพงศ์เทพ จิระโร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2564การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการจัดการศึกษาของเด็กไร้สัญชาติในประเทศไทยสุภาพร ชาวสวน; ไพฑูรย์ โพธิสว่าง
2022การศึกษาผลการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมสำหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพาสุเมธ งามกนก; วิโรฒน์ ชมภู
2555การศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการเพิ่มสมรรถภาพความรู้และการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์ จังหวัดชลบุรี ในโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การสอนน้อยเรียนมาก มุมมองของผู้บริหารการศึกษาภารดี อนันต์นาวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การสังเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาธนะวัฒน์ วรรณประภา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การสังเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นขององค์ประกอบเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประชุม รอดประเสริฐ; ไพรัตน์ วงษ์นาม; อดิพงษ์ สุขนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสิงห์สมุทร จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18สุรัตน์ ไชยชมภู; ฆุสกิตติ์ ดากิ่งประทุม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์