การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง วิทยานิพนธ์ ?aปริญญาเอก

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 249 < ก่อนหน้า   ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2552การพัฒนาบทเรียนอิเลคทรอนิกส์ออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด ไฮวิมลรัตน์ จตุรานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นภาภรณ์ ธัญญา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน.
2555การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพระดับบุคคลและระดับภาควิชาของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขพงศ์เทพ จิระโร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมศร วงษ์รักษา; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; รุ่งนภา จันทรา, และอื่นๆ
2559การพัฒนาระบบการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางตามแนวทางการจัดการอุดมศึกษาระดับอาเซียนพงศ์เทพ จิระโร; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; ศิโรรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2553การพัฒนาระบบการสอนทางไกลปฎิสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาพงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; มนตรี แย้มกสิกร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นคร ละลอกน้ำ, และอื่นๆ
2556การพัฒนาระบบการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นฉลอง ทับศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; มนตรี แย้มกสิกร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อาจณรงค์ มโนสุทธิฤทธิ์, และอื่นๆ
2551การพัฒนาระบบการสอนแบบอิงประสบการณ์ โดยใช้แหล่งวิทยาการ สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานพงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วาสนา ทวีกุลทรัพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา.
2558การพัฒนาระบบประเมินผลวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนมสมศักดิ์ ลิลา; พงศ์เทพ จิระโร; นาตยาภร บุญเรือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2549การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาธร สุนทรายุทธ; ชัยพจน์ รักงาม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.
2551การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมศักดิ์ ลิลา; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เตือนใจ รักษาพงศ์,2506, และอื่นๆ
2552การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในโรงเรียนเอกชนคุณวุฒิ คนฉลาด; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุนิสา วิทยานุกรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2557การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พงศ์เทพ จิระโร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี, และอื่นๆ
2556การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาโดยใช้ทฤษฎีปัญญาแห่งความสำเร็จของสเติร์นเบอร์กวิชิต สุรัตน์เรืองชัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ไพรัตน์ วงษ์นาม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ทวีศักดิ์ เจริญเตีย, และอื่นๆ
2556การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงและเจตคติทางวิทยาศาสตร์สุนทร บำเรอราช; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วิมลรัตน์ จตุรานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; แมน เชื้อบางแก้ว, และอื่นๆ
2552การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้นาฎศิลป์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางนาฎศิลป์ของผู้เรียนในระดับช่วงชั้นที่ 2วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิวัฒน์ เพชรศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน.
2548การพัฒนารูปแบบการดำเนินการศูนย์กีฬาตำบลของการกีฬาแห่งประเทศไทยประทุม ม่วงมี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กาหลง เย็นจิตต์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา.
2554การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพด้านการอนุรักษ์พลังงาน กรณีศึกษา บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุขุม มูลเมืองอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปรีดา บุญศิลป์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.
2548การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานธร สุนทรายุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2553การพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการนักศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดการบริหารแบบดุลยภาพ-; สุทธิพรรณ ทวิวรดิลก; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2552การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสมาคมกีฬาจังหวัดสันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ประกิต หงษ์แสนยาธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา.
2553การพัฒนารูปแบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 1-2สมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สมุทร ชำนาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กัมปนาท วัชรธนาคม,2506, และอื่นๆ