การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง -

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 1529  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2549กรณีศึกษาการประเมินแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมกระดาษลูกฟูก-; สุพัตรา เอื้อเสริมกิจกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์
2549กรณีศึกษาประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ทางรถไฟ ระหว่าง ICD ลาดกระบังและท่าเรือแหลมฉบัง-; วศันต์ สว่างวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์
2549กรดไขมันในทรอสโทคิทริดส์ที่คัดแยกได้จากใบไม้ป่าชายเลน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ-; มยุรา ประยูรพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวาริชศาสตร์
2553กรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงในทรอสโทไคตริดส์ที่คัดแยกได้จากใบไม้ป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสาคร-; คณิฎฐา เอี่ยมละออ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวาริชศาสตร์
2551กระบวนการทางสังคมของนักเรียนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา-; ประพนธ์ หลีสิน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2551กระบวนการทางสังคมของนักเรียนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา-; ประพนธ์ หลีสิน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2549กระบวนการบริการงานโลจิสติกส์ของผู้รับจัดการการขนส่งสินค้ากับการพัฒนาสู่การเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบบูรณาการ-; วุฒิชัย ศรีบุญไทย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์
2550กระบวนการหลอมข้อมูลดาวเทียมที่ต่างรายละเอียดภาพและระบบบันทึกข้อมูล-; สุรัตน์ เจียรนัยวิวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์
2550กระบวนการเรียนรู้และวิถีคิดของชาวประมงบ้านท่าตะเภา จังหวัดตราด-; นพวดี รุ่งเรือง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2550กระบวนการเรียนรู้และวิถีคิดของเกษตรกรบ้านท่าตะเภา จังหวัดตราด-; สดายุรัตน์ รามัญวงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2547กระบวนการแสวงหาการบริการสุขภาพของผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อมในจังหวัดราชบุรี-; นาตยา วงศ์ยะรา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
2550กลยุทธ์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ประเภทร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดในเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี-; ธิดารัตน์ ศิริวาท; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2550กลยุทธ์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าประเภทร้านอาหารคาราโอเกะในเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี-; นิตินัย ปาละนิติเสนา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2550กลยุทธ์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าประเภทร้านอาหารญี่ปุ่นในเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี-; นันท์นภัส พุกนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2550กลยุทธ์การตลาดและโอกาสประสบความสำเร็จของธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพในเขตอำเภอเมืองศรีราชา พัทยา จังหวัดชลบุรี-; ชนิดา ปานแดง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2552กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในทศวรรษหน้า : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา-; สมชาย พันธเสน,2509; มหาวิทยาลัยบูรพา?xการออกนอกระบบราชการ,มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2550กลยุทธ์การเพิ่มจำนวนลูกค้าในการจองระวางสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ของการให้บริการขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเล-; วิภาวี อินทรฑูต; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์
2549กลวิธีการตอบคำชมของเพศหญิงและเพศชายที่ปรากฎในภาพยนต์อเมริกันและภาพยนตร์ไทย-; พงศ์ปณต โชติทุม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2550กลวิธีการสื่อสารในทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี-; ดารณี สุวรรณวารี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2551กลวิธีการแปลคำศัพท์และสำนวนที่ใช้บรรยายประเพณีไทยอันไม่มีคำเทียบเคียงในวัฒนธรรมของภาษาแปล : กรณีศึกษานวนิยายเรื่อง "สี่แผ่นดิน"-; วิมลมาลย์ แก้ววิมล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร