การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง แก้วตา คณะวรรณ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 10
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2545การฝึกสมาธิแบบอานาปานสติร่วมกับการปรับพฤติกรรมด้วยการเสริมแรงทางบวกที่มีผลต่อนิสัยการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำแก้วตา คณะวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ประไพ มีศิลป์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2545การฝึกสมาธิแบบอานาปานสติร่วมกับการปรับพฤติกรรมด้วยการเสริมแรงทางบวกที่มีผลต่อนิสัยการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำแก้วตา คณะวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ประไพ มีศิลป์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2545การสร้างแบบสำรวจความเครียดในอาชีพระพินทร์ ฉายวิมล; แก้วตา คณะวรรณ; วิณี ชิดเชิดวงศ์; ผกา บุญเรือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2542การสังเคราะห์งานวิจัยวิธีการเรียนวิธีการสอน รูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ ที่ยั่งยืนของเด็กไทย วิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษาแก้วตา คณะวรรณ; สุชาดา กรเพชรปาณี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2545ผลการให้คำปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริงและการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบโปรเกรสซีฟ ที่มีต่อความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานของพยาบาลแก้วตา คณะวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภิญญา วงษ์นกแก้วทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2545ผลการให้คำปรึกษาครอบครัวต่อทักษะการสื่อสารในครอบครัวแก้วตา คณะวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จรวยพร เมธีกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2545ผลของการใช้โปรแกรมการฝึกความฉลาดทางอารมณ์ต่อการลดการติดแอมเฟตามีนซ้ำของพลทหารที่เข้ามารับการรักษาที่ แผนกจิตเวช และบำบัดยาเสพติดโรงพยาบาลอาภากรเกียรติ ฐานทัพเรือ สัตหีบแก้วตา คณะวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กันทิมา สีตะปัน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2545ผลของการให้คำปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ร่วมกับการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่มีต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยภายหลังการพยายามฆ่าตัวตายแก้วตา คณะวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เวทิส ประทุมศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อนงค์ วิเศษสุวรรณ์, และอื่นๆ
2545ผลของยุทธศาสตร์ตนเองเพื่อพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเองของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาแก้วตา คณะวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2545เปรียบเทียบผลของการให้คำปรึกษากลุ่มร่วมกับการดื่มชาหญ้าดอกขาวกับการดื่มชาหญ้าดอกขาวต่อการสูบบุหรี่ของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมแก้วตา คณะวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; มุกดา ไชยมโน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา