การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง อาพันธ์ชนิต เจนจิต

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 34  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ร่วมกับแนวคิด DAPIC ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2คงรัฐ นวลแปง; อาพันธ์ชนิต เจนจิต; วรกมล บุญรักษา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การประเมินหลักสูตร หลักสูตรสร้างครูอนุบาล ระดับปริญญาตรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววิมลรัตน์ จตุรานนท์; อาพันธ์ชนิต เจนจิต; เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; สิราวรรณ จรัสวีวัฒน์; ชนาสร นิ่มนวล, และอื่นๆ
2558การประเมินหลักสูตรการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาณฐมนต์ คมขำ; อาพันธ์ชนิต เจนจิต; สิราวรรณ จรัสวีวัฒน์; ชนาสร นิ่มนวล; สุทธาภา โชติประดิษฐ์, และอื่นๆ
2554การพัฒนาชุดการสอนอ่านจับใจความภาษาไทย ที่ใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1อาพันธ์ชนิต เจนจิต; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นลินี บำเรอราช; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พิมพ์สิริ เจริญกิจ,2524, และอื่นๆ
2558การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องการประยุกต์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติอาพันธ์ชนิต เจนจิต; คงรัฐ นวลแปง; มณีรัตน์ พรมศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องการประยุกต์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติอาพันธ์ชนิต เจนจิต; คงรัฐ นวลแปง; มณีรัตน์ พรมศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดการสร้างความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2อาพันธ์ชนิต เจนจิต; วิมลรัตน์ จตุรานนท์; สุชีรา ศุภพิมลวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดการสร้างความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2อาพันธ์ชนิต เจนจิต; วิมลรัตน์ จตุรานนท์; สุชีรา ศุภพิมลวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2551การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องวัฒนธรรมลุ่มน้ำประแสร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2อาพันธ์ชนิต เจนจิต; อัญชลี อิสสรารักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ "ระบบร่างกายมนุษย์" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism)ปริญญา ทองสอน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อาพันธ์ชนิต เจนจิต; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สมศิริ สิงห์ลพ, และอื่นๆ
2554การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเรื่องการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ปริญญา ทองสอน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อาพันธ์ชนิต เจนจิต; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ลลิดา ธรรมบุตร, และอื่นๆ
2556การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเรื่องกลยุทธ์การสอนทักษะการคิดสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาสุนทร บำเรอราช; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อาพันธ์ชนิต เจนจิต; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จิรฐา จรวงษ์, และอื่นๆ
2556การพัฒนาหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอาชีวศึกษาวิทยาลัยกำปงเฌอเตียลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีวิมลรัตน์ จตุรานนท์; อาพันธ์ชนิต เจนจิต; มณเทียร ชมดอกไม้; เกรียงศักดิ์ บุญญา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การวิจัยกำกับ ติดตาม และประเมินผล การจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของเครือข่ายทางการศึกษาที่รับเงินทุนอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพของคุรุสภา : กรณีศึกษาภูมิภาคตะวันออกพงศ์เทพ จิระโร; อาพันธ์ชนิต เจนจิต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การสร้างชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง ทศนิยมโดยใช้กิจกรรมเกมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ปริญญา ทองสอน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อาพันธ์ชนิต เจนจิต; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ณัฐฐินุช จุยคำวงศ์, และอื่นๆ
2547การสร้างแบบฝึกหัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์สาระจำนวนและการดำเนินการสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดระยองอาพันธ์ชนิต เจนจิต; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วุฒิ ถนอมวิริยะกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน.
2559การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของ Polya ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติสพลณภัทร์ ศรีแสนยงค์; อาพันธ์ชนิต เจนจิต; ฤชามน ชนาเมธดิสกร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2564ปัจจัยของการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเขมญา คินิมาน; อาพันธ์ชนิต เจนจิต; ภัทรมนัส ศรีตระกูล; สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
2558ผลการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; อาพันธ์ชนิต เจนจิต; เบญจวรรณ ภักดีวงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561ผลการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัยที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง ลำดับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5อาพันธ์ชนิต เจนจิต; คงรัฐ นวลแปง; เยาว์ประภา สิงห์มหาไชย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์