การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง อาพันธ์ชนิด เจนจิต

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 13 จากทั้งหมด 13
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ SSCS เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องบทประยุกต์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5คงรัฐ นวลแปง; อาพันธ์ชนิด เจนจิต; นริศรา สำราญวงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบซิปปา เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; อาพันธ์ชนิด เจนจิต; ชัชวาลย์ บัวริคาน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาเรื่องการเสริมสร้างและการดูแลสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้โครงงานเป็นฐานผลาดร สุวรรณโพธิ์; อาพันธ์ชนิด เจนจิต; ผกายมาศ เชวงชุติรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; อาพันธ์ชนิด เจนจิต; พาวา พงษ์พันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2550การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้แนวบูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ สิ่งเสพติดให้โทษ โดยการเรียนแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปริญญา ทองสอน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อาพันธ์ชนิด เจนจิต; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นุชนารถ สุดใจ, และอื่นๆ
2563ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยเทคนิคกลุ่มแข่งขัน (TGT) ร่วมกับการใช้ปัญหาปลายเปิดเรื่อง อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1อาพันธ์ชนิด เจนจิต; ขณิชถา พรหมเหลือง; ภิรพุทธิ์ สว่างสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยเทคนิคกลุ่มแข่งขัน (TGT) ร่วมกับการใช้ปัญหาปลายเปิดเรื่อง อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1อาพันธ์ชนิด เจนจิต; ขณิชถา พรหมเหลือง; ภิรพุทธิ์ สว่างสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการใช้คำถามระดับสูงที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เรื่อง ความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4อาพันธ์ชนิด เจนจิต; สาธินี เลิศประไพ; สุรัสดี เกรียมโพธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัยที่มีต่อมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เรื่อง ความสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; อาพันธ์ชนิด เจนจิต; ณัฏฐปิญชาน์ พิชญาชมชื่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการแปรผันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2คงรัฐ นวลแปง; อาพันธ์ชนิด เจนจิต; เจตยุทธ วงศ์ใหญ่; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้เมตาคอกนิชันในการแก้ปัญหาที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; อาพันธ์ชนิด เจนจิต; สลิลดา ลิ้มเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559ผลของการจัดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน 4Ex2 ที่มีต่อมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6พรรณทิพา พรหมรักษ์; อาพันธ์ชนิด เจนจิต; ชลกานต์ ชมภู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2553สมรรถภาพพื้นฐานของครูในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีธร สุนทรายุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อาพันธ์ชนิด เจนจิต; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เนาวรัตน์ อินทุโศภณ, และอื่นๆ