การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง อมรชัย ใจยงค์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 11 จากทั้งหมด 11
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555กระบวนการคัดเลือกผู้รับเหมาสำหรับโครงการก่อสร้างแท่นขุดเจาะก๊าซน้ำมันอมรชัย ใจยงค์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วรรธณพล ชมภูเขียว; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม -- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการงานก่อสร้าง.
2558การประยุกต์ใช้ระบบ GIS เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาบเมืองพะเยาอมรชัย ใจยงค์; ธีระพงษ์ บุญมาเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2558การศึกษาสาเหตุและวิธีป้องกันความล่าช้าในงานก่อสร้างโรงแรมและที่พักอาศัยรวมในเขตเมืองพัทยาอมรชัย ใจยงค์; ราม ลิขิต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561การเคลื่อนที่เป้าหมายที่จุดยอดของโครงข้อแข็งปราศจากความเหนียวอมรชัย ใจยงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2559การเคลื่อนที่เป้าหมายที่จุดยอดสำหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่ปราศจากความเหนียวอมรชัย ใจยงค์; ชานนท์ กวางเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2560ความแปรปรวนในการประมาณราคากลางงานปรับปรุงภูมิทัศน์ของหน่วยงานภาครัฐในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี : กรณีศึกษางานเรียงหินภูเขาและงานปลูกต้นไม้อมรชัย ใจยงค์; ปวัฒน์ พร้อมปัญญา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2557ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพจัดการซ่อมแซมงานทางขนาดเล็กของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราอมรชัย ใจยงค์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชัยยุทธ วิลัยพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม -- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการงานก่อสร้าง.
2559ปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าของงานก่อสร้างในโครงการบ้านจัดสรรระบบสำเร็จรูปอมรชัย ใจยงค์; ฉันนนรี ชะอุ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2559ปัญหาข้อขัดข้องในการตรวจสอบอาคารขนาดใหญ่พิเศษในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก จังหวัดระยองอมรชัย ใจยงค์; พิจิตร สุขสำราญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561ปัญหาความเสี่ยงต่อการขาดทุนของผู้เหมาต่อการรับเหมาก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรรในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดระยองอมรชัย ใจยงค์; พงศ์พล ธีระสาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2558ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการควบคุมงานด้านโยธาขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการอมรชัย ใจยงค์; รุ่งโรจน์ เพชรรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิศวกรรมศาสตร์