การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 11 จากทั้งหมด 11
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556การตรวจสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้บริการของลูกค้าอุตสาหกรรมด้านสุขภาพในเขตจังหวัดชลบุรีสมพร สุทัศนีย์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณัฏฐพัชร มณีโรจน์, และอื่นๆ
2556การพัฒนามาตรวัดแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดกระแจะ ราชอาณาจักรกัมพูชาสมพร สุทัศนีย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; Pheary Tan,1979, และอื่นๆ
2555การพัฒนาเกณฑ์การคัดเลือกที่ปรึกษางานวิจัยสุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุชาดา กรเพชรปาณี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ประวิทย์ ทองไชย, และอื่นๆ
2556การพัฒนาเกณฑ์การให้คะแนนผังมโนทัศน์สำหรับประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาสุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เสรี ชัดแช้ม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อังคณา กุลนภาดล, และอื่นๆ
2556การพัฒนาแบบสำรวจความเชื่อเกี่ยวกับการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับบุคคลที่มีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานสุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภัทราวดี มากมี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ไพจิต ประสานพันธ์, และอื่นๆ
2558การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเมินสมรรถนะความจำขณะคิดด้านภาษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล; กนก พานทอง; สุรเชษฐ์ พินิจกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2556ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและคุณลักษณะทางจิตวิทยาเชิงบวกของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกสุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุชาดา กรเพชรปาณี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อภิญญา หรูสกุล, และอื่นๆ
2555อิทธิพลของตัวแปรกำกับการรับรู้ความสามารถในการควบคุมตนเองต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ เอชวัน เอ็นวันสุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พูลพงศ์ สุขสว่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศิตา พลีจันทร์,2512, และอื่นๆ
2555โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความเครียดในการปฏิบัติงานของครูและการรับรู้ความสามารถของกลุ่มครูที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของครูพูลพงศ์ สุขสว่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พิเชษฐ พุ่มแจ้ง,2519, และอื่นๆ
2555โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงรุนแรงจากเชื้ออีโคไลโดยมีตัวแปรการรับรู้ความสามารถในการควบคุมตนเองเป็นตัวแปรกำกับพูลพงศ์ สุขสว่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เสน่ห์ พลีจันทร์, และอื่นๆ
2557โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างความต้องการในงาน ทรัพยากรในงาน ความเหนื่อยหน่ายกับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษพูลพงศ์ สุขสว่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; โอภาวิทย์ จั่นพา, และอื่นๆ