การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สุนทร บำเรอราช

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 28  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2554กลยุทธ์การสอนหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวิมลรัตน์ จตุรานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุนทร บำเรอราช; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปิ่นทอง ใจสุทธิ, และอื่นๆ
2556การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวคิดของ Jon Wiles และ Joseph Bondi กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ล้ง - เช็ง พรประภา) สังกัดเทศบาลนครแหลมฉบังสุนทร บำเรอราช; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; แสงอรุณ ขจรน้ำทรง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน.
2556การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงและเจตคติทางวิทยาศาสตร์สุนทร บำเรอราช; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วิมลรัตน์ จตุรานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; แมน เชื้อบางแก้ว, และอื่นๆ
2559การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้สมองเป็นฐานระดับประถมศึกษาวิมลรัตน์ จตุรานนท์; สุนทร บำเรอราช; ศิรินันทน์ ว่องโชติกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสุนทร บำเรอราช; วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; นิยม กิมานุวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาวิชิต สุรัตน์เรืองชัย; สุนทร บำเรอราช; นิยม กิมานุวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรู้แบบร่วมมือกันสร้าง ความรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตวิมลรัตน์ จตุรานนท์; สุนทร บำเรอราช; กฤษณี สงสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรู้แบบร่วมมือกันสร้างความรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตวิมลรัตน์ จตุรานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุนทร บำเรอราช; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; กฤษณี สงสวัสดิ์, และอื่นๆ
2559การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; สุนทร บำเรอราช; ลือศักดิ์ มาตรพรหม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2550การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราชสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4วิมลรัตน์ จตุรานนท์; เสรี ชัดแช้ม; สุนทร บำเรอราช; ลัดดาวัลย์ มีทอง
2550การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4วิมลรัตน์ จตุรานนท์; เสรี ชัดแช้ม; สุนทร บำเรอราช; วราภรณ์ ดิษริยะกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอารมณ์ เพชรชื่น; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุนทร บำเรอราช; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วิไลลักษณ์ แก้วจินดา, และอื่นๆ
2554การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีอารมณ์ เพชรชื่น; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุนทร บำเรอราช; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วุฒิพงษ์ ทองก้อน, และอื่นๆ
2556การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แผนผังความคิดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุนทร บำเรอราช; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศศิธร สุริยวงศ์, และอื่นๆ
2553การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้มัคคุเทศก์ท้องถิ่นแผ่นดินระยอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4สุนทร บำเรอราช; อาจารยที่ปรึกษาหลัก; วิมลรัตน์ จตุรานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วีรัชญาน์ ทนทาน, และอื่นๆ
2551การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการสีซอด้วง โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2สุนทร บำเรอราช; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมเด็จ วันชุ่ม,2501; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน.
2555การศึกษาความตรงของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดชลบุรีสุนทร บำเรอราช; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วิมลรัตน์ จตุรานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กิติชัย รุจิมงคล,2495, และอื่นๆ
2548การศึกษาความต้องการในการจัดการเพื่อการเรียนรู้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตราดสุนทร บำเรอราช; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; รังษี สังข์ผาด; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
2542การศึกษาพฤติกรรมการสอนของนิสิตฝึกสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพานลินี บำเรอราช; สุนทร บำเรอราช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2544การศึกษาพฤติกรรมการใช้คำอธิบายในวิชาคณิตศาสตร์ของนิสิตฝึกสอน มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2543 โดยใช้แบบบันทึกของแฟลนเดอร์ (Flander's verbal behavior)สุนทร บำเรอราช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์