การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สุขุม มูลเมือง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555การพัฒนาตัวบ่งชี้การเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีสุขุม มูลเมือง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภารดี อนันต์นาวี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธารณ์ ทองงอก, และอื่นๆ
2555การพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการบริหาร ตามบริบทการกระจายอำนาจทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสุขุม มูลเมือง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภารดี อนันต์นาวี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กมลวรรณ อนันต์, และอื่นๆ
2560การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสุขุม มูลเมือง; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; ปฐมสุข สีลาดเลา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุขุม มูลเมือง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อาจินต์ จรูญผล, และอื่นๆ
2559การศึกษาพัฒนาการคุณลักษณะของนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออก โดยประยุกต์ใช้โมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงคุณวุฒิ คนฉลาด; ศุภกฤต ปิยะสุข; สุขุม มูลเมือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การศึกษาพัฒนาการคุณลักษณะของนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกโดยประยุกต์ใช้โมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงคุณวุฒิ คนฉลาด; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุขุม มูลเมือง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศุภกฤต ปิยะสุข,2503, และอื่นๆ
2556มาตรฐานสมรรถนะครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุขุม มูลเมือง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อัจฉณพร หิรัญอมรกุล, และอื่นๆ