การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบย้อนกลับร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1สิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา; ปริญญา ทองสอน; กัลญารัตน์ เทพบุตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาสพลณภัทร์ ศรีแสนยงค์; วิมลรัตน์ จตุรานนท์; วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; จันทร์พร พรหมมาศ; มณเทียร ชมดอกไม้, และอื่นๆ
2563การพัฒนาชุดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบย้อนกลับ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6บุญกนก ปิยะนิตย์; มานพ แจ่มกระจ่าง; สิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา
2561การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนโดยประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ปริญญา ทองสอน; สิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา; จิณห์จุฑา ศิริเวชบุรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมมัลติมีเดียเรื่อง เทคโนโลยีน่ารู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ปริญญา ทองสอน; สิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา; สุทธิณี ภาพพิมพ์ใจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนาหลักสูตรการเรียนผ่านเว็บด้วยการเรียนแบบร่วมมือเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาฉลอง ทับศรี; วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; สิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง เรารักระยองโดยใช้รูปแบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1สิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา; ปริญญา ทองสอน; อมราวดี บุตรเสมียน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง เรารักระยองโดยใช้รูปแบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1สิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปริญญา ทองสอน; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อมราวดี บุตรเสมียน, และอื่นๆ