การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 17 จากทั้งหมด 17
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ฉบับ พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; นพมณี เชื้อวัชรินทร์; กิตติมา พันธ์พฤกษา; ภัทรภร ไชยประเสริฐ; ศรัณย์ ภิบาลชนม์, และอื่นๆ
2563การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองและทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6วิมลรัตน์ จตุรานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุภัทรพงศ์ รวงผึ้งรุ่งโรจน์, และอื่นๆ
2563การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อลดผลกระทบการใช้เครือข่ายสังคมของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพารัตนาภรณ์ จันวิไชย; ดุสิต ขาวเหลือง; สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์; มานพ แจ่มกระจ่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้ผังกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยวิมลรัตน์ จตุรานนท์; สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์; มงคล พลเยี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4อาพันธ์ชนิต เจนจิต; สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์; เบญจลักษณ์ อ่อนศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4อาพันธ์ชนิต เจนจิต; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เบญจลักษณ์ อ่อนศรี, และอื่นๆ
2563ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีม (STEAM) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความคิดสร้างสรรค์และเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4อาพันธ์ชนิต เจนจิต; สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์; มัสยา บัวผัน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีม (STEAM) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความคิดสร้างสรรค์และเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4อาพันธ์ชนิต เจนจิต; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; มัสยา บัวผัน, และอื่นๆ
2563ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บันไดแห่งความร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5เบญญาพร ใจเสน; เชวง ซ้อนบุญ; สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์; ปานเพชร ร่มไทร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บันไดแห่งความร่วมมือกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ปานเพชร ร่มไทร; เชวง ซ้อนบุญ; สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์; เบญญาพร ใจเสน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บันไดแห่งความร่วมมือกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ปานเพชร ร่มไทร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เชวง ซ้อนบุญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์, และอื่นๆ
2563ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 สาขาการบัญชีสุนิสา ทรัพย์สูงเนิน; ดุสิต ขาวเหลือง; สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 สาขาบัญชีดุสิต ขาวเหลือง; สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์; สุนิสา ทรัพย์สูงเนิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 สาขาบัญชีดุสิต ขาวเหลือง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุนิสา ทรัพย์สูงเนิน, และอื่นๆ
2563ผลการใช้ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การดูแลรักษาบ้าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1รวิพัชร์ นิลพัฒน์; ดุสิต ขาวเหลือง; สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์; มานพ แจ่มกระจ่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)วิมลรัตน์ จตุรานนท์; สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์; สุวรรณ ศรีทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561ผลการใช้บทเรียนแบบเว็บเควสท์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวีระพันธ์ พานิชย์; สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์; สุมิตรา ทวีสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์