การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สมพร สุทัศนีย์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 19 จากทั้งหมด 19
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การตรวจสอบกลุ่มตัวแปรความฉลาดทางสังคมที่ทำนายสุขภาพจิตทางบวกของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรีสมพร สุทัศนีย์; ปวริศา ภวเจริญผล; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2549การตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบในแบบทดสอบพหุมิติ : การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบจำกัดกับวิธีถดถอยโลจิสติกสมพร สุทัศนีย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปิยะทิพย์ ตินวร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีการวัดทางการศึกษา.
2556การตรวจสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้บริการของลูกค้าอุตสาหกรรมด้านสุขภาพในเขตจังหวัดชลบุรีสมพร สุทัศนีย์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณัฏฐพัชร มณีโรจน์, และอื่นๆ
2558การประยุกต์โมเดลการตอบสนองข้อสอบในการพัฒนามาตรวัดความสุขของคนไทย : การทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์สมพร สุทัศนีย์; เสรี ชัดแช้ม; สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2549การพัฒนามาตรวัดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ตามแนวคิดของคอสตาและแมคเคร สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4สมพร สุทัศนีย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อดิศร วงค์เมฆ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา.
2556การพัฒนามาตรวัดแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดกระแจะ ราชอาณาจักรกัมพูชาสมพร สุทัศนีย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; Pheary Tan,1979, และอื่นๆ
2558การพัฒนาระบบคลังรูปภาพที่สื่อความหมายทางด้านอารมณ์ความรู้สึกในบริบทของคนไทยเสรี ชัดแช้ม; สมพร สุทัศนีย์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ธวัชชัย ศรีพรงาม; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2545การพัฒนาแบบทดสอบความสอดคล้องในการมองโลกสำหรับวัยรุ่นในจังหวัดชลบุรีสมพร สุทัศนีย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การพัฒนาโปรแกรมฝึกการวาดรูปทรงเรขาคณิตสำหรับเพิ่มความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย : การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองสมพร สุทัศนีย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เสรี ชัดแช้ม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุภาพร ศรีหามี, และอื่นๆ
2555การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดจันทบุรีสมพร สุทัศนีย์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุชาดา กรเพชรปาณี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ประดิษฐ์ ทองคำวัน, และอื่นๆ
2553การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเสรี ชัดแช้ม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สมพร สุทัศนีย์; cมรว; อาจารยที่ปรึกษาหลัก, และอื่นๆ
2556การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจสูบบุหรี่ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสมพร สุทัศนีย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เสรี ชัดแช้ม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปิยพร วิเศษนคร, และอื่นๆ
2549การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างความคิดรวบยอดของการเรียนรู้กับวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6สุชาดา กรเพชรปาณี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมพร สุทัศนีย์; cมรว; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม, และอื่นๆ
2551การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างพหุของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการจัดการกับความเครียดของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพาสมพร สุทัศนีย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สะอาด งามนิสัย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิจัยการศึกษา.
2555การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอารมณ์ทางลบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสมพร สุทัศนีย์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; คนึงนุช สิงห์นนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา
2556ผลการฝึกสมองด้วยเกมปริศนาซุโดะกุต่อการเพิ่มความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย : การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองเสรี ชัดแช้ม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมพร สุทัศนีย์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปริญญา เรืองทิพย์, และอื่นๆ
2560แบบแผนการถูกล่วงละเมิดทางอารมณ์ของเยาวชนไทยที่กระทำผิดเสรี ชัดแช้ม; สมพร สุทัศนีย์; ภูริทัต สิงหเสม; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2560โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร : การวิเคราะห์กลุ่มพหุภัทราวดี มากมี; สมพร สุทัศนีย์; ศศิภา จันทรา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2554โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความผาสุกแห่งตนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสมพร สุทัศนีย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เบญญา คงธนอิทธิ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา