การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สพลณภัทร ศรีแสนยงค์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิชาชีววิทยา เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึมสพลณภัทร ศรีแสนยงค์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สมศิริ สิงห์ลพ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พัชรี โพชนา, และอื่นๆ
2558การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STADสพลณภัทร ศรีแสนยงค์; ภัทรภร ชัยประเสริฐ; นีรนุช พวงขาว
2558การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดอภิปัญญา วิชาชีววิทยาเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6สพลณภัทร ศรีแสนยงค์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภัทรกร ชัยประเสริฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พีระยุทธ สุขสำราญ, และอื่นๆ
2557การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพืช สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 โดยใช้การสอนแบบผสมผสานระหว่างวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) กับการเรียบแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STADวันวิสาข์ ศรีวิไล; สพลณภัทร ศรีแสนยงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ทักษะการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6มยุรา ลีหัวสระ; สพลณภัทร ศรีแสนยงค์; เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อการเรียนเรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิตโดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4สพลณภัทร ศรีแสนยงค์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สมศิริ สิงห์ลพ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุภัสสร สิงห์โส, และอื่นๆ