การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ลัดดา ศุขปรีดี

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 49  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2551กระบวนการใช้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ในท้องถิ่นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดชลบุรีลัดดา ศุขปรีดี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อุไร ใสโสก; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2547การดำเนินงาน ปัญหา และความต้องการในการใช้ศูนย์วิทยบริการสำหรับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 1-2ฉลอง ทับศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ลัดดา ศุขปรีดี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ, และอื่นๆ
2558การพัฒนาความสามารถในการฟัง และการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียประกอบการสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1ลัดดา ศุขปรีดี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สพลณภัทร์ ศรีแสนยงค์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชัชวาลย์ พันธ์เพิ่มพูลกูล, และอื่นๆ
2546การพัฒนาชุดการสอน "ทักษะช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ลัดดา ศุขปรีดี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชลธิชา ศรีเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2555การพัฒนาชุดการสอนเรื่องการจัดไฟถ่ายภาพในสตูดิโอลัดดา ศุขปรีดี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมสิทธิ์ จิตรสถาพร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พงศ์พัฒน์ เจริญวารี, และอื่นๆ
2559การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านวรรณคดีไทยโดยใช้เทคนิค CIRC สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ลัดดา ศุขปรีดี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; มณเทียร ชมดอกไม้; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; มะลิวัลย์ พรนิคม, และอื่นๆ
2556การพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2สายชล รื่นรวย; ลัดดา ศุขปรีดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2551การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วนสอนแบบจำลองสถานการณ์เรื่องการวัดค่าความด้านทานด้วยมัลเตอร์ลัดดา ศุขปรีดี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ทัศน์นิดา สุทธิธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา.
2547การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพลัดดา ศุขปรีดี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จตุรงค์ ทองรวย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา.
2547การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพลัดดา ศุขปรีดี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จตุรงค์ ทองรวย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา.
2548การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องคำศัพท์ภาษาไทย สำหรับนักเรียนต่างชาติ ชั้น Year 1 โรงเรียนนานาชาติลัดดา ศุขปรีดี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กัลยา มงคลชนะชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2556การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง หลักธรรมมงคลชีวิต 38 ประการสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3ลัดดา ศุขปรีดี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นัญฑา ผลิตวานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เมริสสา พรหมาศ, และอื่นๆ
2547การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการทดสอบความงอกของเมล็ดลัดดา ศุขปรีดี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธนพงศ์ แข็งขัน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2552การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการสร้างเว็บเพจขั้นพื้นฐานด้วยภาษา HTML ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ลัดดา ศุขปรีดี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สิวินีย์ พรหมบุตร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2551การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจำลองสถานการณ์ เรื่อง การวัดค่าความต้านทานด้วยมัลติมิเตอร์ลัดดา ศุขปรีดี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธนพล ธนบำรุงศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา.
2559การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ฝึกอบรมเรื่องการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ตสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาลัดดา ศุขปรีดี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ดวงพร ธรรมะ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณัฐพัชร์ ไพศาลธนภัทธ์, และอื่นๆ
2548การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาและวิทยากรท้องถิ่นในจังหวัดระยอง บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตฉลอง ทับศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ลัดดา ศุขปรีดี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศรีวรรณ มีคุณ, และอื่นๆ
2547การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบฉลอง ทับศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ลัดดา ศุขปรีดี, และอื่นๆ
2548การพัฒนารายการวีดิทัศน์ การขับร้องเพลงไทยเดิม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ลัดดา ศุขปรีดี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมศักดิ์ รัตนอมรชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา.
2545การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการสอนภาษาแบบธรรมชาติสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเรียนได้ลัดดา ศุขปรีดี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วชิรา อยู่ศุข; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา.