การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง รัชนี สรรเสริญ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 24  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2549การจัดระบบฐานข้อมูลญาติผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้านในเขตภาคตะวันออกวรรณรัตน์ ลาวัง; รัชนี สรรเสริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556การพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูสภาพคนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหวในชุมชนรัชนี สรรเสริญ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อาภรณ์ ดีนาน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จิรพรรณ โพธิ์ทอง, และอื่นๆ
2551การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ในโรงพยาบาลโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมธร สุนทรายุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; รัชนี สรรเสริญ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; บุปผา ศิริรัศมี, และอื่นๆ
2548การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจผู้ดูแลผู้ใหญ่ป่วยเรื้อรังที่บ้านยุวดี รอดจากภัย; รัชนี สรรเสริญ; วรรณรัตน์ ลาวัง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2545การรับรู้อันตรายของสารเคมีและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของครอบครัวในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองมณีรัตน์ ภาคธูป; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; รัชนี สรรเสริญ, และอื่นๆ
2544การศึกษาการรับรู้ภาวะสุขภาพ ความเครียด และการออกกำลังกายของสตรีไทยวัยหมดประจำเดือนรัชนี สรรเสริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2548การสร้างมาตรฐานการพยาบาลเพื่อดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานที่บ้านสำหรับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนรัชนี สรรเสริญ; ขันทอง สุขผ่อง; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2551ญาติผู้ดูแล : ขุมพลังทวีคูณการดูแลสุขภาพที่บ้านรัชนี สรรเสริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2548ประสบการณ์การเสริมสร้างพลังอำนาจของหัวหน้าหอผู้ป่วย : กรณีศึกษาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งรัชนี สรรเสริญ; วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล; นวชล จงเปรมกิจไพศาล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2548ปัจจัยครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อการเสพยาบ้าของวัยรุ่นในเขตภาคตะวันออกรัชนี สรรเสริญ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; มณีรัตน์ ภาคธูป; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วรรณี เดียวอิศเรศ, และอื่นๆ
2554ปัจจัยทำนายการปฏิบัติการดูแลของญาติผู้ดูแลคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวที่บ้าน จังหวัดสมุทรปราการรัชนี สรรเสริญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; รณิดา สารวรางค์กูร, และอื่นๆ
2563ปัจจัยทำนายความพร้อมในการดูแลผู้ที่เจ็บป่วยทางจิตเวชของญาติผู้ดูแล จังหวัดชลบุรีอโนชา ทัศนาธนชัย; พิชามญชุ์ ปุณโณทก; วรรณรัตน์ ลาวัง; สุรภา สุขสวัสดิ์; รัชนี สรรเสริญ, และอื่นๆ
2551ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองภาวนา กีรติยุตวงศ์; รัชนี สรรเสริญ; ประกอบพร ทิมทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถของพยาบาลคลินิกเบาหวานในโรงพยาบาล เขตภาคตะวันออกรัชนี สรรเสริญ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภาวนา กีรติยุตวงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วรุณย์พันธ์ มากบุญดี, และอื่นๆ
2537ปัจจัยที่มีผลต่อการปฎิบัติตามหลักการป้องกัน การติดเชื้อเอดส์ของพยาบาล ในโรงพยาบาลแม่และเด็กรัชนี สรรเสริญ; นฤมล ธีระรังสิกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2548ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผาสุกในชีวิตของผู้ดูแลเด็กโรคธาลัสซีเมียที่บ้านในเขตภาคตะวันออกรัชนี สรรเสริญ; สุพัฒศิริ บุญยะวัตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2553ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดสมุทรปราการรัชนี สรรเสริญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พรนภา เจริญสันต์,2526; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน.
2554ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 3รัชนี สรรเสริญ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อารีรัตน์ ขำอยู่; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อรุณี เผื่อนด้วง,2507, และอื่นๆ
2554ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 3รัชนี สรรเสริญ; อารีรัตน์ ขำอยู่; อรุณี เผื่อนด้วง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2545ผลของการใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลบุตรและความเครียดของการเป็นมารดาในมารดาที่มีบุตรเจ็บป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมียจินตนา วัชรสินธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุรินทร์ สุทธิธาทิพย์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; รัชนี สรรเสริญ, และอื่นๆ