การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง รัชนีวรรณ รอส

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 12
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2545การพัฒนาความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีวิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์; รัชนีวรรณ รอส; ตติรัตน์ สุวรรณสุจริต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2543ความคิดวิจารณญาณ (Critical thinking) : ตอนที่ 1 ความสำคัญต่อการเรียนการสอนทางการพยาบาลและคุณลักษณะรัชนีวรรณ รอส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2544ความคิดวิจารณญาณ : ตอนที่ 1 ความสำคัญต่อการเรียนการสอนทางการพยาบาลและคุณลักษณะรัชนีวรรณ รอส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2544ความคิดวิจารณญาณ : ตอนที่ 2 การพัฒนาความคิดวิจารณญาณรัชนีวรรณ รอส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2550ความรู้ ทัศนคติ และความต้องการการคลอดธรรมชาติของหญิงตั้งครรภ์ ครอบครัว และผู้ให้บริการ ณ โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทราวิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์; รัชนีวรรณ รอส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2551ความรู้ ทัศนคติและความต้องการการคลอดธรรมชาติของหญิงตั้งครรภ์ ครอบครัว และผู้ให้บริการทางสุขภาพ ณ โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทราวิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์; รัชนีวรรณ รอส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2545ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเป็นบิดามารดาที่ใช้ความรุนแรงต่อบุตรวัยก่อนเรียนมณีรัตน์ ภาคธูป; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; รัชนีวรรณ รอส, และอื่นๆ
2544พฤติกรรมการดูแลสุขภาพทางเพศของชายบริการทางเพศนิคม มูลเมือง; รัชนีวรรณ รอส; นภาพร มูลเมือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2552รูปแบบการให้บริการการคลอดธรรมชาติ ณ โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทราวิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์; รัชนีวรรณ รอส; มีนะ สพสมัย; ประทวน สำเภาแก้ว; พูลศรี กสิโอฬาร, และอื่นๆ
2557วิธีการเผชิญการเจ็บครรภ์คลอดของมารดาที่มีการคลอดครั้งแรกพิริยา ศุภศรี; รัชนีวรรณ รอส; สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2550สาเหตุและผลของความอ้วน กับการจัดการกับความอ้วน : การวิจัยเชิงคุณภาพแบบพรรณาในผู้ใหญ่มีภาวะอ้วนในจังหวัดชลบุรีมณีรัตน์ ภาคธูป; รัชนีวรรณ รอส; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2549สาเหตุและผลของความอ้วนกับการจัดการกับความอ้วน: การวิจัยเชิงคุณภาพแบบพรรณนาในเด็กที่มีภาวะอ้วนในเขตจังหวัดชลบุรีมณีรัตน์ ภาคธูป; รัชนีวรรณ รอส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์