การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ยุนี พงศ์จตุรวิทย์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 54  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557การตรวจสอบความตรงและความเชื่อมั่นของแบบวัดพื้นอารมณ์เด็กวัยเรียนฉบับภาษาไทยยุนี พงศ์จตุรวิทย์; นุจรี ไชยมงคล.; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2553การทดสอบคุณภาพของโปรแกรมวัดพัฒนาการสมองในกลุ่มตัวอย่างเด็กวัยเรียนนุจรี ไชยมงคล; ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; พจนารถ สารพัด; ทานากะ ฮิโรเอกิ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559การรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพต่อการเตรียมเพื่อเป็นโรงพยาบาลดึงดูดใจสหัทยา รัตนจรณะ; ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; สุกัญญา ก้อมอ่อน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2553การศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเองของนิสิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาพจนารถ สารพัด; นุจรี ไชยมงคล; ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558การเป็นแม่ของวัยรุ่นตอนต้นชาวไทยนุจรี ไชยมงคล; ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; ปัญจภรณ์ ยะเกษม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554ความคลาดเคลื่อนทางยาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต: ศึกษาเฉพาะกรณีสุภาภรณ์ ด้วงแพง; ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการพยาบาลของผู้ป่วยแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพังโคน จังหวัดสกลนครสหัทยา รัตนจรณะ; ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; วิไลวรรณ แสนอุบล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2552ความคิดเห็นของผู้ดูแลเด็ก พยาบาลและแพทย์เกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วยเด็กมณีรัตน์ ภาคธูป; ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; พจนารถ สารพัด; นุจรี ไชยมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ความรู้ ทัศนคติ และความจำเป็นเกี่ยวกับการฝึกอบรมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์สกลนครยุนี พงศ์จตุรวิทย์; สหัทยา รัตนจรณะ; วรกัญญา พลอาษา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559ความสัมพันธ์ระหว่างการทำหน้าที่ของครอบครัวกับทักษะชีวิตของเด็กพิเศษที่มีความบกพร่องด้านบุคลิกภาพนุจรี ไชยมงคล; ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; ปราณี ศรีวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลทารกแรกเกิดป่วยกับคุณภาพการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ปกครองไพเราะ เทพมาลาพันธ์ศิริ; นุจรี ไชยมงคล; ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพกับความกลัวการผ่าตัดในเด็กวัยเรียนยุนี พงศ์จตุรวิทย์; นุจรี ไชยมงคล; วชรีกร สุวรรณมณี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2553ประสบการณ์ของการถูกทารุณกรรมทางเพศในวัยรุ่นหญิงมณีรัตน์ ภาคธูป; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ทัศนีย์ คนเล, และอื่นๆ
2552ประสบการณ์ของครอบครัวผู้ป่วยเฉียบพลันระยะสุดท้ายวัลภา คุณทรงเกียรติ; ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; วรลักษณ์ คัชมาตย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2552ประสบการณ์ของครอบครัวผู้ป่วยเฉียบพลันระยะสุดท้ายยุนี พงศ์จตุรวิทย์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วัลภา คุณทรงเกียรติ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วรลักษณ์ คัชมาตย์, และอื่นๆ
2554ประสบการณ์ของบิดามารดาที่ลงนามยินยอมให้บุตรรับการผ่าตัดนุจรี ไชยมงคล; ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; พจนารถ สารพัด; วณิตา ขวัญสำราญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554ประสบการณ์ของบิดามารดาที่ลงนามยินยอมให้บุตรรับการผ่าตัดยุนี พงศ์จตุรวิทย์; พจนารถ สารพัด; วณิตา ขวัญสำราญ; นุจรี ไชยมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2557ประสบการณ์ของมารดาในการจัดการเมื่อบุตรมีภาวะไข้ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; นุจรี ไชยมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยด้านครอบครัวที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยก่อนเรียนนุจรี ไชยมงคล; ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; เบญจวรรณ ปิ่นทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยทำนายการมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดตัวเหลืองที่ได้รับการรักษาด้วยการส่องไฟยุนี พงศ์จตุรวิทย์; นุจรี ไชยมงคล; สิริกัญญา เกษสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์