การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 26  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563การจัดการบรรจุภัณฑ์หมุนเวียนของโลจิสติกส์ชิ้นส่วนยานยนต์จีราดา อนุชิตนานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2553การประยุกต์ทฤษฎีความคาดหวังและการรับรู้ของลูกค้า (Gap analysis) กับการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการของท่าเรือกรุงเทพฯทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2556การประยุกต์ใช้กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP: กลยุทธ์การสรา้งตลาดภายในประเทศและการขยายตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียนทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2565การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานสนับสนุนวิชาการในสถาบันการศึกษา กรณีศึกษา คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพาตุลาพล นิติเดชา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2563การพัฒนากฏหมายของประเทศไทยเกี่ยวกับการประกอบกิจการเรือสำราญระหว่างประเทศสุพรรณี สวนอินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2551การพัฒนากลยุทธ์และการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าโอทอปเพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์; พอพันธ์ วัชรจิตพันธ์; จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา; อมรรัตน์ จัตตุวัฒน์; อรัตยา ศรีพอ, และอื่นๆ
2563การวางแผนระบบโลจิสติกส์สุขภาพเพื่อกำหนดตำแหน่งหน่วยบริการสุขภาพสำหรับรองรับสังคมผู้สูงอายุชมพูนุท อ่ำช้าง; จุฑาทิพย์ สุรารักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2559การศึกษาความพร้อมและการปรับตัวของสาขาบริการโลจิสติกส์ของไทยต่อการเปิดเสรีการค้าบริการทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2555การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนข้อตกลงการขนส่งสินค้าระหว่างรูปแบบ CIP (Incoterms 2000) กับรูปแบบ DDP (Incoterms 2010) กรณีศึกษา บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)กวีพล สว่างแผ้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2557การศึกษาความเหมาะสมและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของจังหวัดชลบุรีทวีศักดิ์ เทพพิทักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2548การศึกษาเชิงสำรวจการดำเนินการของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ในต่างประเทศและการใช้ระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในกระบวนการผลิตและจัดจำหน่ายทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2563การสังเคราะห์งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์) คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี พ.ศ. 2560 2563ตุลาพล นิติเดชา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2548การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยใช้เทคนิคการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2548การใช้กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในการดำเนินการผลิต ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเพิ่มขีดความสาสามารถในการแข่งขันทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2562ปัญหาในทางการค้าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบมาจากวิกฤตการณ์ทางการเงินของผู้ขนส่งทางทะเล: กรณีศึกษาบริษัท ฮันจิน ชิปปิ้ง จำกัดมัธยะ ยุวมิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2563มาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเรือเทียบท่ารณกฤต เศรษฐดาลี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2550ระบบการจัดเส้นทางสำหรับรถหัวลากแบบตอบสนองในการปฏิบัติการท่าเรือคอนเทนเนอร์ณกร อินทร์พยุง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2565ระบบพยากรณ์และบริหารความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ กรณีศึกษา น้ำมันดิบเกรียงศักดิ์ วณิชชากรพงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2557ระบบอ่านสัญญาณโทรศัพท์มือถือสำหรับการเฝ้าระวังความปลอดภัยณกร อินทร์พยุง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2561แนวทางการผลิตบุคลากรด้านพาณิชยนาวีและโลจิสติกส์เพื่อรองรับความต้องการของการขยายตัวทาง เศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออกสราวุธ ลักษณะโต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์