การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 195  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559Mass Customization สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง กรณีศึกษา :?bบริษัทผลิตไก่ทอดแช่แข็งส่งออกพีรพล สิทธิวิจารณ์; ภัทรพร ตันติเสรีรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2558กรณีศึกษา การปรับปรุงกระบวนการจ่ายวัตถุดิบและเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล; ณณัฐ ชูจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2558กรณีศึกษา การลดต้นทุนกระบวนการไหลของสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสั่งซื้อวัตถุดิบไพโรจน์ เร้าธนชลกุล; กษภัค วณิชศิริเดโช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2558กรณีศึกษาการลงทุนร้านกาแฟและระบบบริหารจัดการด้วยคอมพิวเตอร์พอพันธ์ วัชจิตพันธ์; ลักษณ์ชยาภา อัครนิจเดชากิตติ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2559กลยุทธ์ 5 ส และการวางผังโรงงานอย่างมีระบบเพื่อประสิทธิภาพการทำงานภายในคลังสินค้าไพโรจน์ เร้าธนชลกุล; อักษรสวรรค์ วัชรสุนทรกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2558กลยุทธ์การจัดจ้างผู้ดำเนินการแทนของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทยพอพันธ์ วัชจิตพันธ์; โกมลมณี เกตตะพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2559กลยุทธ์การวิเคราะห์ปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการสั่งซื้อชิ้นส่วนอะไหล่คงคลัง กรณีศึกษา บริษัทผลิตรถจักรยานยนต์ฐิติมา วงศ์อินตา; ศิริกานดา คำภูษา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2563การจัดการบรรจุภัณฑ์หมุนเวียนของโลจิสติกส์ชิ้นส่วนยานยนต์จีราดา อนุชิตนานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2559การจัดการบรรจุภัณฑ์หมุนเวียนในโรงงานอุตสาหกรรมพอพันธ์ วัชจิตพันธ์; ณัฐญดา รัศมี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2559การจัดการพื้นที่จัดวางงานระหว่างกระบวนการผลิต บริษัท เอบีซี จำกัดไพโรจน์ เร้าธนชนกุล; จักรพล สร้อยสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2558การจัดซื้อจัดหาวัสดุด้วยการจัดแบ่งกลุ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน กรณีศึกษา บริษัท ผู้ผลิตแก้ว จำกัดมานะ เชาวรัตน์; แจ่มจิต ศรีวงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2564การจัดตารางการผลิตโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ : กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เสาวนิตย์ เลขวัต; ปัญจรัศม์ แพทย์โท; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2559การจัดตารางรถขนส่งเพื่อลดปัญหาจราจรในโรงงานไพโรจน์ เร้าธนชลกุล; พรพิมล พันธุ์แก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2564การจัดเส้นทางขนส่งชิ้นส่วนรถยนต์ กรณีศึกษาบริษัทขนส่งชิ้นส่วนรถยนต์ธัญภัส เมืองปัน; รวิโรจน์ ป้องทรัพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2559การจำแนกประเภทลูกค้าซึ่งใช้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลในรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล; วิไลรัตน์ กาญจนกิจเกษม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2559การนำเครื่องมือ QC 7 tools : flowchart มาวิเคราะห์ปัญหาในขั้นตอนการทำงานพีรพล สิทธิวิจารณ์; ศรินทร์รัศม์ เชยโพธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2558การนำแนวคิดกรีนซัพพลายเชนมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในบริษัทในการจัดการให้มีประสิทธิภาพไพโรจน์ เร้าธนชลกุล; อัณยา ประเสริฐลาภ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2559การนำแนวคิดลีนมาใช้ในการลดต้นทุนในการดำเนินงาน กรณีศึกษา โรงงานฉีดพลาสติกชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ฐิติมา วงศ์อินตา; ศุรนิตย์ สามารถ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2564การบริหารกลุ่มสินค้าในการจัดหาเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษาบริษัทในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีจุฑาทิพย์ สุรารักษ์; เนติมา ทำทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2558การบริหารจัดการลานจอดรถสินค้าเพื่อรอส่งออกของบริษัท เอบีซีดี จำกัดไพโรจน์ เร้าธนชลกุล; อริยาภรณ์ ชาเสน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์