การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 54  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558กระบวนการสร้างความหมายให้กับรูปเคารพขนาดใหญ่มหึมาทางศาสนาระหว่าง พ.ศ. 2534-2557บุญเชิด หนูอิ่ม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปรีดี พิศภูมิวิถี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นุสรา จิตตเกษม, และอื่นๆ
2559กระบวนการสืบทอดประเพณีทางสังคมของชาวไทยเชื้อสายจีนชุมชนตลาดบ้านใหม่จังหวัดฉะเชิงเทราบุญเชิด หนูอิ่ม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชนาภา เมธีเกรียงไกร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา
2558การจัดการพื้นที่ข้ามพรมแดนบริเวณเขตผังเมืองรวมเมืองนครพนมด้วยมาตรการผังเมือง : กรณีศึกษาสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน)บุญเชิด หนูอิ่ม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; กิจฐเชต ไกรวาส; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นิชานันท์ นิรันดร์สวัสดิ์, และอื่นๆ
2556การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวในภาคตะวันออก : พลวัตในบริบทสังคมไทยบุญเชิด หนูอิ่ม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภารดี มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปรารถนา แซ่อึ๊ง, และอื่นๆ
2558การนับถือผีของชาวไทยย้อ : ความสัมพันธ์ด้านความเชื่อและนิเวศวิทยาวัฒนธรรมศรัญญา ประสพชิงชนะ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ราชันย์ นิลวรรณาภา; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อธิราชย์ นันขันตี, และอื่นๆ
2555การปรับตัวทางวัฒนธรรมของนักศึกษาชาวจีนในประเทศไทย กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยบูรพาภารดี มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศักดินา บุญเปี่ยม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; Ren, Zhiyuan,2526, และอื่นๆ
2550การฟื้นฟูวัฒนธรรมชุมชนในภาคตะวันออก : กรณีศึกษาระบบแลกเปลี่ยนชุมชนในชุมชนพวา จังหวัดจันทบุรีชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภารดี มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สมชาย เดชะพรหมพันธุ์, และอื่นๆ
2557การศึกษาความเชื่อที่ปรากฎในวรรณกรรมประเภทกลอนสวด : กรณีศึกษาวรรณกรรมกลอนสวดเรื่อง "พระเจ้าเข้าสู่นิพพาน"ประเทิน มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นันท์ชญา มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; มัชฌิมา วีรศิลป์, และอื่นๆ
2558การศึกษาประเพณีสารทจีนของชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีกนกพร ศรีญาณลักษณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นฤมล ลี้ปิยะชาติ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชิน, ฮวา, และอื่นๆ
2555การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น: กรณีศึกษาการทำข้าวหลามหนองมนเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรีกนกพร ศรีญาณลักษณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; Yujia, Lin; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา
2558การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมท้องถิ่น: ศึกษากรณีงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการภุชงค์ เสนานุช; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศักดินา บุญเปี่ยม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สรรเกียรติ กุลเจริญ, และอื่นๆ
2556การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมข้าวของชาวนาบริเวณลุ่มน้ำสาขาที่ราบแม่น้ำบางปะกงสุพรรณี ไชยอำพร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ไพฑูรย์ โพธิสว่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จรัล ฉกรรจ์แดง, และอื่นๆ
2557การใช้ภาษาโน้มน้าวใจในบทโฆษณาในอนุสาร อ.ส.ท.สุกัญญา บูรณเดชาชัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศักดินา บุญเปี่ยม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นันทา ทองทวีวัฒนะ, และอื่นๆ
2558ก่อกำเนิด พัฒนาการและการดำรงอยู่ของการพึ่งพาตนเองด้วยการเกษตรในสังคมเมือง : ?bศึกษากรณีปรากฎการณ์สวนผักคนเมืองบุญเชิด หนูอิ่ม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นันท์ชญา มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปตินญา นาทอง, และอื่นๆ
2557คติความเชื่อเรื่องพระศิวะในกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2325-2556)จิรัสสา คชาชีวะ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปรีดี พิศภูมิวิถี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธีระนันท์ วิชัยดิษฐ, และอื่นๆ
2557ความเชื่อและพิธีกรรมการนับถือผีบรรพบุรุษของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่งในอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมภารดี มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปรีดี พิศภูมวิถี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จิตกวี กระจ่างเมฆ, และอื่นๆ
2555นิทานพื้นบ้านไทใต้คง มณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนทัศนีย์ ทานตวณิช; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภารดี มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; Cai, Chunli, และอื่นๆ
2556บทบาทและการดำรงอยู่ของวัฒนธรรมการชนไก่ในสังคมไทย : กรณีศึกษาภาคตะวันออกสัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ประสิทธิ์ เงินชัย, และอื่นๆ
2554บทบาทในการประกอบธุรกิจของรัฐไทยในกระแสโลกาภิวัตน์หลังสนธิสัญญาเบาว์ริงชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภารดี มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศุภกร สุธาวุฒิ, และอื่นๆ
2555ประวัติศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นลุ่มน้ำตาปีตอนบนภารดี มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วันวร จะนู; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา