การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ.

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 12
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563การปรับตัวของชาวนามุสลิมในพื้นที่กรุงเทพมหานครรอบนอกฝั่งตะวันออกชัยณรงค์ เครือนวน; อาาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภคพล เส้นขาว; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ.
2561การวิเคราะห์กระบวนการและรูปแบบความเป็นทาสสมัยใหม่ในประเทศไทย: กรณีศึกษาแรงงานข้ามชาติลาวสุธี ประศาสน์เศรษฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศุภกฤต ปิติพัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ.
2561การสะสมทุนของเครือธุรกิจครอบครัวและความขัดแย้งในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก: กรณีศึกษาบริษัททีพีไอจำกัด (มหาชน)สุธี ประศาสน์เศรษฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศรายุทธ สรีระพร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ.
2561การเปลี่ยนแปลงสังคมการเมืองไทยสมัยนายทักษิณ ชินวัตร (พ.ศ. 2544-2549)ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธโสธร ตู้ทองคำ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ.
2561พัฒนาการและการล่มสลายของเศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษาธุรกิจพลอยจันทบุรีสกฤติ อิสริยานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พลวัต คงทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ.
2563วาทกรรมว่าด้วยโสเภณีในสังคมไทยโชติสา ขาวสนิท; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธุวพล ทองอินทราช; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ.
2563เศรษฐศาสตร์การเมืองของฟุตบอลไทยโอฬาร ถิ่นบางเตียว; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กรุงไท นพรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ.
2563เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยกระบวนการตกขอบและปฎิกิริยาต่ออำนาจรัฐและทุนของชาติพันธุ์กะเหรี่ยง : กรณีศึกษากะเหรี่ยงแก่งกระจานสุธี ประศาสน์เศรษฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภัทรมน สุวพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ.
2563เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว : กรณีสภาพความขัดแย้งเรื่องที่ดินในช่วงปี 2557-2562ชัยณรงค์ เครือนวน; อาาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วชิรศักดิ์ ติยะวิสุทธิ์ศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ.
2563เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการสะสมทุนทางการเมืองของตระกูลเทือกสุบรรณชัยณรงค์ เครือนวน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; มาดล จรูญรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ.
2563เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยความขัดแย้งทางวาทกรรมของการแพทย์แผนปัจจุบันการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกเกี่ยวกับการปฎิรูปทางการแพทย์สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จรัสศรี รูปขำดี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ.
2561เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยเครือข่ายชนชั้นนำของคนไทย 2 แผ่นดิน บนเกาะกงในกัมพูชาปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จุตินันท์ ขวัญเนตร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ.