การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเคมีศึกษา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557การกำจัดสีย้อมในน้ำทิ้งจากโรงงานย้อมผ้าด้วยถ่านกัมมันต์จากเปลือกปูศศิธร มั่นเจริญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อรดี ฤทธิชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเคมีศึกษา
2557การกำจัดไอออนทองแดง (II) โดยใช้ยูคาลิปตัสอภิญญา นวคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นันทิกา ชื่นสำนวล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเคมีศึกษา
2557การวิเคราะห์หาปริมาณแทนนินลูกพลับที่ได้จากวิธีการบ่มแบบต่าง ๆนวศิษฎ์ รักษ์บำรุง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พัชราภรณ์ ปิ่นชุม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเคมีศึกษา
2557การศึกษาการดูดซับย้อมบนท่อนาโนคาร์บอนแบบผนังหลายชั้นเอกพงษ์ สุวัฒนมาลา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ฉัตรสุดา เดชศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเคมีศึกษา
2556ผลของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องการคำนวณเกี่ยวกับสูตรเคมีต่อการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเอกรัฐ ศรีสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุกัญญา นวนบริบูรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเคมีศึกษา
2556ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน ปริมาณสารประกอบฟีนอลรวมและองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดหยาบเอื้องหมายนาจากป่าพรุสิรินธร จังหวัดนราธิวาสอรอง จันทร์ประสาทสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จเร จรัสจรูญพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ยุพดี ชัยสุขสันต์, และอื่นๆ
2556องค์ประกอบทางเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพของหน่อกะลาจงกลณี จงอร่ามเรือง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นวลสวาท อุ่นทะ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเคมีศึกษา
2556องค์ประกอบทางเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพของเหง้าเร่วหอม และเมล็ดกระวานจงกลณี จงอร่ามเรือง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วัชรพงษ์ ทสะสังคินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเคมีศึกษา