การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 17 จากทั้งหมด 17
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2548การคัดเลือกจุลินทรีย์จากแหล่งในประเทศไทยที่ผลิตเอนไซม์แอลฟาอะไมเลสสลายแป้งมันสำปะหลัง-; ลลิต ขำวงษ์รัตนโยธิน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
2545การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมผลิตสีย้อมและการย่อยสลายสีย้อมกลุ่มอะโซบางชนิดโดยจุลินทรีย์ผสมสุบัณฑิต นิ่มรัตน์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุดารัตน์ สวนจิตร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศิริโฉม ทุ่งเก้า, และอื่นๆ
2549การประยุกต์ใช้โพรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)-; พัทธนันท์ ธนัทพงศ์พลิน,2521; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
2556การผลิตเซลล์ความเข้มข้นสูงด้วยการเพาะเลี้ยงแบบกะโดยการใช้แหล่งคาร์บอนความเข้มข้นสูงเศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ขวัญฤทัย มาลัยเรือง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
2554การระบาดและสัณฐานวิทยาของโปรโตซัวปรสิต Nematopsis sp. ในกุ้งกุลาลาย (Penaeus semisulcatus) จากแหล่งสะพานปลาอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี-; ปณิธี หนูน้อย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
2548การสลายแป้งให้เป็นน้ำตาลในปฎิกรณ์ชีวภาพแบบถังกวน-; ฉวีวรรณ สว่างวัน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
2546การสำรวจทางพฤกษศาสตร์พื้นบ้านบริเวณน้ำตกเขาตะกรุบ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว-; ปิ่นรัฐ ลิ้มอิ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
2548ความหลากหลายและการจัดจำแนกทรอสโทคิทริดส์ที่คัดแยกจากใบไม้ที่ร่วงหล่นบริเวณป่าชายเลน บ้านเปร็ดใน จังหวัดตราด-; ศุภพิชญ์ บุญแต่ง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
2549ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิคต่อระดับสารต้านอนุมูลอิสระในซีรัม-; ชุติมา ศิลปเวช; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
2550ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิคที่มีต่อไขมันและไลโปโปรตีนในซีรั่ม-; ปัทมา พันธ์สนิท; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
2558ผลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่ออุบัติการณ์ของ vibrio spp. บริเวณปากแม่น้ำประแสร์ จังหวัดระยองนภาพร เลียดประถม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; กาญจนา หริ่มเพ็ง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุณัฐฐา วิงวอน, และอื่นๆ
2548ฟองน้ำทะเลในอันดับ Haplosclerida ในแนวปะการังบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกของประเทศไทย-; สหรัฐ ธีระคัมพร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
2554ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของส่วนสกัดจากพืชในวงศ์ขิงข่าในการต้าน Staphylococcus aureus สายพันธุ์ที่ดื้อต่อยาและสายพันธุ์ที่ไวต่อยาเมทิซิลลิน-; ภาวิณี อุ่นกอง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
2559ศักยภาพของราที่แยกได้จากนาเกลือต่อการยับยั้งราสาเหตุโรคแอนแทรกโนส และคุณสมบัติทางเทคโนโลยีชีวภาพบางประการอภิรดี ปิลันธนภาคย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วารี เนื่องจำนงค์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สโรชา ประสงค์ผลชัย, และอื่นๆ
2546อิทธิพลของการเติมหัวเชื้อ และ-; นิสากร วิเวกวินย์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
2550โปรโตซัวปรสิต Nematopsis ในหอยแครง (Anadara granosa) จากแหล่งเลี้ยง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี-; ทิพย์สุดา ผลภาษี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
2558โปรโตซัวปรสิต Nematopsis ในเพรียงเจาะไม้ (Bactronophorus thoracites) จากป่าชายเลน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีจิรัฏฐ์ บุญมามีพูล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จริยา ซ่อนกลาง, และอื่นๆ