การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 12
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองพัทยากิจฐเชต ไกรวาส; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กฤษฎา นันทเพชร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จุฬาลักษณ์ พันธัง, และอื่นๆ
2561การบังคับคดีผู้ประกันในคดีอาญาของประเทศไทยธนวัฒน์ พิมลจินดา; ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ไพโรจน์ ทิมจันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.
2561การประเมินผลการจัดบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาสจิตรา วีรบุรีนนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วิภาวี พิจิตบันดาล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พรทิพย์ มานพคำ, และอื่นๆ
2561การพัฒนานโยบายเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก Developing policy towards thailand as the world’s gems and jewelry manufacturing and trading hubสุปราณี ธรรมพิทักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิภาวี พิจิตบันดาล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; บุญกิต จิตรงามปลั่ง, และอื่นๆ
2561การพัฒนาวิธีในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลชุมชนเขตบริการสุขภาพที่ 2 (พิษณุโลก)สุปราณี ธรรมพิทักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; มนูญ บุญนัด, และอื่นๆ
2561การวิเคราะห์องค์ประกอบการเป็นองค์การสมรรถนะสูง : กรณีศึกษาศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2อรรณพ โพธิสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เสน่ห์ จุ้ยโต, และอื่นๆ
2561ตัวแบบการเสริมสร้างความสุขในการทำงานสำหรับบุคลากรในเทศบาลนครกฤษฎา นันทเพ็ชร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กิจฐเชต ไกรวาส; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ธิดารักษ์ ลือชา, และอื่นๆ
2561ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออกพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; รสริน วงศ์คำปัน, และอื่นๆ
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลชุมชนในเขตบริการสุขภาพที่ 3-6พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชิตพล ชัยมะดัน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ประภัสสร เจริญนาม, และอื่นๆ
2561ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลของเทศบาลนครวรพิทย์ มีมาก; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วรวิทย์ จินดาพล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิภาวี พิจิตบันดาล, และอื่นๆ
2560รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุปราณี ธรรมพิทักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศิวัสสา จันโท, และอื่นๆ
2561รูปแบบผู้นำที่ส่งผลต่อการบริหารงานของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแก้วจักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชิตพล ชัยมะดัน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชยภัทฒ์ เทสินทโชติ, และอื่นๆ