การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 23  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2551กลยุทธ์การสร้างความอยู่รอดขององค์การพัฒนาเอกชนไทย : การวิเคราะห์ตามแนวทฤษฎีพึ่งพาทรัพยากรมนตรี เจนวิทย์กร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พรอัมรินทร์ พรหมเกิด; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.
2555การกำหนดนโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองจักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อัฌชา กบัวเกษร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; บรรพต วิรุณราช, และอื่นๆ
2552การจัดการงานบุคคลกับคุณภาพชีวิตการทำงานในองค์การอุตสาหกรรมที่ได้รับมาตรฐานแรงงานไทยระดับสมบูรณ์ในเขตชายฝั่งตะวันออกติน ปรัชญพฤทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พลศักดิ์ จิรไกรศิริ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สมเจตน์ พันธุ์โฆษิต, และอื่นๆ
2556การจัดการภัยพิบัติในรูปแบบที่หลากหลายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากเหตุการณ์อุทกภัย ปี 2554ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปัณฑ์ภากร สมโรจน์รัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.
2556การจัดการภัยพิบัติในรูปแบบที่หลากหลายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากเหตุการณ์อุทกภัย ปี 2554ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปัณฑ์ภากร สมโรจน์รัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.
2550การจัดการระบบงานคุณภาพขององค์การปฏิบัติดีเยี่ยมในประเทศไทย-; วัชระ ยาคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.
2550การบริหารคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา-; บรรพต วิรุณราช; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.
2551การบริหารงานคุณภาพการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดลำพูน-; บัณฑิต พิริยาสัยสันติ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.
2552การบริหารรายได้ของเทศบาลพลศักดิ์ จิรไกรศิริ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ติน ปรัชยพฤทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อิสระ สุวรรณบล, และอื่นๆ
2552การบริหารแบบบูรณาการของความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ: กรณีศึกษาการบริหารธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ติน ปรัชญพฤทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พลศักดิ์ จิรไกรศิริ, และอื่นๆ
2555การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตในมิติความสุขจักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ขัตติยา กรรณสูต; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วิชัย รูปขำดี, และอื่นๆ
2551การศึกษาตัวแบบคุณภาพการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) ของราชการไทยเรวัต แสงสุริยงค์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ดำรงค์ วัฒนา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปิยะ นาควัชระ, และอื่นๆ
2556การเปรียบเทียบผลการนำนโยบายด้านแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ :?bกรณีศึกษา 3 จังหวัดภาคตะวันออก สระแก้ว จันทบุรีและตราด = The compare study of foreign worker policy implementation: the case study of the three provinces in the eastern part of Thailand, Sa Kaeo, Chanthaburi and Tratฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วิชัย จงโชติชัชวาลย์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.
2556การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลต่อบทบาทการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชันของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)= ?bSocial changes effecting roles of the National Anti Corruption Commission (NACC) in prevention and suppression of corruptionวิชัย รูปขำดี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ขัตติยา กรรณสูต; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค, และอื่นๆ
2552การเสริมสร้างชุมชนหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เพื่อพัฒนาไปสู่ชุมชนที่ยั่งยืนติน ปรัชญพฤทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พลศักดิ์ จิรไกรศิริ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ดำรงศักดิ์ จันโททัย, และอื่นๆ
2556ความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทยจักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กิจฐเชต ไกรวาส; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เฉลิม เกิดโมลี, และอื่นๆ
2552ความสำเร็จของอาชีพผู้บริหารสตรีสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพลศักดิ์ จิรไกรศิริ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.
2556นโยบายการพัฒนาสหกรณ์กองทุนสวนยาง : กรณีศึกษาสหกรณ์กองทุนสวนยาง จังหวัดภาคตะวันออก ระยอง จันทบุรี และตราดจักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พิชัย สราญรมย์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วิชัย รูปขำดี, และอื่นๆ
2555ประสิทธิผลของการนำนโยบายแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าไปปฎิบัติในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตากลือชัย วงษ์ทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ขัตติยา กรรณสูต; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วิชัย รูปขำดี, และอื่นๆ
2552ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นตามการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ศึกษาเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภาคกลางอิสระ สุวรรณบล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ติน ปรัชญพฤทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จักรพันธุ์ วงศ์บูรณาวาทย์, และอื่นๆ