การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง.

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 11 จากทั้งหมด 11
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความมั่นคงขององค์กรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอนุรัตน์ อนันทนาธร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อุไรรัตน์ ทับทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง.
2563การจัดการเพื่อความมั่นคงของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดชลบุรีอนุรัตน์ อนันทนาธร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จารุภาส พลตื้อ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง.
2563การจัดการแรงงานต่างด้าวภาคการประมงของประเทศไทยสัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วีระชาติ แสงทวี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง.
2563การรับรู้ของประชาชนที่มีต่อโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกในอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยองอนุรัตน์ อนันทนาธร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปิโยรส ศรีคำน้อย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง.
2563การศึกษาและวิเคราะห์การนำนโยบายการจัดการศึกษาแก่เด็กไร้สัญชาติไปปฏิบัติในภาคตะวันออกของประเทศไทยไพฑูรย์ โพธิสว่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุภาพร ชาวสวน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง.
2563การสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่อุตสาหกรรมของประเทศไทยอนุรัตน์ อนันทนาธร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จันทร์จีรา ปาลี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง.
2563การเตรียมความพร้อมเพื่อความมั่นคงของพนักงานธนาคารในเขตภาคตะวันออกในการรองรับการเข้าสู่ภาวะผู้สูงวัยสัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณัฐกิตติ์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง.
2563การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการสรรหาอธิการบดีตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยนเรศวรสัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ทัดฐ์สพล นนท์ทวีกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง.
2563ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำความผิดคดียาเสพติดของผู้ต้องขังหญิง : กรณีศึกษาเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรีอนุรัตน์ อนันทนาธร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปภาวี ทับห่วง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง.
2561แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปทุมธานีอนุรัตน์ อนันทนาธร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สัจจพันธ์ สัจจารักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง.
2563แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 5 กองบัญชาการตำรวจนครบาลอนุรัตน์ อนันทนาธร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อุเทน รวมสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง.