การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 12
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557การพัฒนาชุดทดลองหาค่าความหนืดจากการวัดอัตราการไหลของของเหลวณรงค์ อึ้งกิมบ้วน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; มุกดา เข็มมุข; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา
2556การศึกษาค่าสัมประสิทธิ์ k สำหรับการทำนายระยะพุ่งของน้ำโดยการประยุกต์สมการแบร์นูลลีร่วมกับสมการโพรเจกไทล์กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อภิชาติ เหลืองเพิ่มสกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา
2557การศึกษาพลาสมาเจ็ทระบบความดันบรรยากาศเพื่อใช้ในการปรับพื้นผิวของกระจกสไลด์อรรถพล เชยศุภเกตุ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นันทคม เป็นมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา
2557การสร้างชุดทดลองเพื่อหาค่าอัตราเร็วเสียงในของแข็งโดยวิธีการสั่นพ้องของคลื่นเสียงกัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปรีณาพรรณ พิมพ์พิศาล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา
2553การออกแบบและสร้างชุดทดลองการหาค่าดัชนีหักเหของของเหลวจากแสงเลี้ยวเบน-; กัลยณัฐ แสงสุริยา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา
2557การออกแบบและสร้างชุดทดลองการหาค่าสนามแม่เหล็กสุรสิงห์ ไชยคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุพรรณ สีหล้า; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา
2554การออกแบบและสร้างชุดทดลองการหาค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวของก๊าซ-; ลักษณ์มงคล ถาวรณา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา
2556การออกแบบและสร้างชุดทดลองการหาค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อนด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนแสงนิรันดร์ วิทิตอนันต์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นพรัตน์ ครุฑเกิด; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา
2557การออกแบบและสร้างชุดทดลองสำหรับหาค่าอัตราเร็วท้ายโลหะทรงกลมในของเหลวสำเภา จงจิตต์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; มนฐ์ญภัทร ศิริวัฒพงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา
2556การออกแบบและสร้างชุดทดลองหาค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวของโลหะโดยใช้ไดอัลเกจอุษาวดี ตันติวรานุรักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อรสิริ ตันสกุล,2528; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา
2556การออกแบบและสร้างชุดทดลองเพื่อหาค่าดัชนีหักเหของของเหลวด้วยการหักเหแสงนิรันดร์ วิทิตอนันต์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ผิวผ่อง ทมานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา
2556โครงสร้างและสมบัติทางแสงของฟิล์มบางไททาเทียมไดออกไซด์ที่เคลือบด้วยเทคนิคโซลเจลนิรันดร์ วิทิตอนันต์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ธนัสถา รัตนะ; อาจารย์ที่ปรึกษา; เพ็ญผกา พึ่งพา, และอื่นๆ