การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาฟิสิกส์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 19 จากทั้งหมด 19
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556การศึกษาการอบแห้งชั้นบางพริกไทยด้วยเครื่องอบแห้งลมร้อนณรงค์ อึ้งกิมบ้วน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศิริรัตน์ ตอพล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาฟิสิกส์
2557การศึกษาการอบแห้งชั้นบางพริกไทยโดยใช้ไอน้ำร้อนยอดยิ่งและอากาศร้อนณรงค์ อึ้งกิมบ้วน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อรอุมา หนูทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาฟิสิกส์
2556การเคลือบสวยงามของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมไนไตรด์ซึ่งเตรียมด้วยวิธีรีแอคตีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริงสุรสิงห์ ไชยคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นิรันดร์ วิทิตอนันต์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; รุ่งทิวา อู่สุวรรณ, และอื่นๆ
2554การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางโครเมียมไนไตรด์ที่เคลือบด้วยเทคนิค รีแอคตีฟ ดีซี แมกนีตรอน สปัตเตอริง-; กรรณิการ์ วรรณทวี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาฟิสิกส์
2556การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางไทเทเนียมอลูมิเนียมไนไตรด์ด้วยวิธีรีแอคตีฟแมกนีตรอนโคสปัตเตอริงสุรสิงห์ ไชยคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นิรันดร์ วิทิตอนันต์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อารีรัตน์ สมหวังสกุล, และอื่นๆ
2555การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางไทเทเนียมเซอร์โคเนียมไนไตรด์ที่เคลือบด้วยวิธีรีแอคตีฟโคสปัตเตอริงสุรสิงห์ ไชยคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; หนึ่งฤทัย แก้วไข่; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาฟิสิกส์
2556การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์โครงสร้างนาโนสำหรับฆ่าเชื้อแบคทีเรียโดยการฉายแสงนิรันดร์ วิทิตอนันต์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อดิศร บูรณวงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ดลลักษณ์ มานพ,2521, และอื่นๆ
2556การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์เคลือบด้วยวิธี รีแอคตีฟ ดีซี แมกนีตรอน สปัตเตอริงสุรสิงห์ ไชยคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นิรันดร์ วิทิตอนันต์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; คมกฤช สายเสรีภาพ, และอื่นๆ
2555การแลกเปลี่ยนแบบคู่ควบระหว่างชั้นแม่เหล็กชนิดแข็งกับชนิดอ่อนและการเกิดระเบียบของอะตอมของ FePd ในฟิล์มบาง FePdชัยศักดิ์ อิสโร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เอกพล แก้วนวม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาฟิสิกส์
2554ผลของการวางฟังก์ชันฐานในการใช้วิธีเมชเลสหาผลเฉลยของสมการชเรอดิงเงอร์แบบไม่เป็นเชิงเส้น-; กนกพร ลิ้มพรวิกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาฟิสิกส์
2551ผลของความต่างศักย์ไบแอสต่อโครงสร้างของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบด้วยวิธี รีแอคตีฟ สปัตเตอริง ที่มีผลต่อการเกิดอปาไทท์-; อมรรัตน์ คำบุญ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาฟิสิกส์
2557ผลของพารามิเตอร์การเคลือบต่อโครงสร้างของฟิล์มบางไทเทเนียมอะลูมิเนียมไนไตรด์ที่เคลือบด้วยวิธีรีแอคตีฟโคสปัตเตอริงนิรันดร์ วิทิตอนันต์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พัชรี ภักดีเสน่หา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาฟิสิกส์
2551สภาพชอบน้ำของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ที่เตรียมด้วยวิธีรีแอดตีฟ ดีซี สปัตเตอริง-; อดิศร บูรณวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาฟิสิกส์
2553สมบัติโฟโตคะตะไลติกของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบด้วยวิธี รีแอคตีฟ ดีซี สปัตเตอริง-; พึ่งบุญ ปานศิลา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาฟิสิกส์
2552แบบจำลองของการอบแห้งชั้นบางเมล็ดกาแฟ-; บุญคง คำครุฑลาวงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาฟิสิกส์
2557แบบจำลองของโปรตอนที่มีควาร์กเอสเป็นส่วนประกอบของควาร์กห้าตัวสรไกร ศรีศุภผล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อรรถพล แก้วโสนด; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาฟิสิกส์
2555โครงสร้างและสมบัติทางแสงของฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์ที่เคลือบด้วยวิธี รีแอคตีฟ ดีซี แมกนีตรอน สปัตเตอริงนิรันดร์ วิทิตอนันต์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อรรถพล เชยศุภเกตุ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชัยฤกษ์ ตั้งเฮงเจริญ, และอื่นๆ
2554โครงสร้างและสมบัติทางแสงของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์ที่เคลือบด้วยวิธี รีแอคตีฟ ดีซี แมกนีตรอน สปัตเตอริงสุรสิงห์ ไชยคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จินดาวรรณ ธรรมปรีชา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาฟิสิกส์
2556โครงสร้างและสมบัติทางแสงของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือไนโตรเจนซึ่งเคลือบด้วยวิธีรีแอคตีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริงนิรันดร์ วิทิตอนันต์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วรรณิศา ชะงัดรัมย์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาฟิสิกส์