การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร.

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 32  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561กลยุทธ์ ทางการตลาดแบบออนไลน์ของบริษัท ABC จำกัดศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณัฐพร แหยมเปรมปรี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร.
2561กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (7C's) และคุณภาพการบริการที่มีผลต่อการตั้งใจซื้อซ้ำ กรณีศึกษา ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือปทุม 8 ในจังหวัดชลบุรีระพีพร ศรีจำปา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นภสร เหลืองอ่อน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร.
2561การตั้งใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลีของผู้ประกอบการค้าปลีกกับธุรกิจค้าส่งที่จะเปิดใหม่ในจังหวัดชลบุรีระพีพร ศรีจำปา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สาวินี ทองเจียม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร.
2561การบริหารการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า กรณีศึกษา บริษัท เอบีซี จำกัดศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จีรนันท์ โมกขศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร.
2561การบริหารการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันธุรกิจของร้านแม็กซ์จำหน่ายน้ำแข็งในเขตพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เรืองศักดิ์ สาระพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร.
2561การบริหารทางการตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการแข่งขันของธุรกิจช่วงล่างรถกระบะสำหรับใช้บรรทุก ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา บริษัท ABC จำกัดศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พัชรพงศ์ สอนเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร.
2561การปรับปรุงกระบวนการ CRM ของบริษัท ที.เอ็ม.เค เบสท์กรีน มิราเคิล จำกัดนนท์ สหายา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธนาวุฒิ มั่นคงรอบคอบ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร.
2561การปรับปรุงขั้นตอนการออกแคชเชียร์เช็คเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของธนาคารกสิกรไทย สาขาแหลมฉบังนนท์ สหายา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ญาณกวี ปัญญาแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร.
2561การปรับปรุงคุณภาพบริการของธุรกิจรถรับส่งพนักงานกรณีศึกษาบริษัท ทรัพย์บุญทรานสปอต์แอนด์เซอวิส จำกัดศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จุฑาทิพย์ ญาติเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร.
2561การรับรู้คุณภาพการให้บริการ การรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความไว้วางใจในการเช่าอพาร์ทเม้นท์ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จิรายุทธ์ สกุลเลิศมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร.
2561การศึกษาการดำเนินธุรกิจ Outsource ทางด้านแรงงานและคุณภาพการให้บริการ กรณีศึกษา บริษัท จ๊อบซัพพลาย ฮิวแมน รีชอร์สเชส จำกัดนนท์ สหายา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชยานันท์ ดำขำ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร.
2561การศึกษารูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับผักและผลไม้อินทรีย์ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปัณฑ์ชนิด โพธิกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร.
2561ความตั้งใจใช้บริการเครื่อง VTM ของพนักงานวัยทำงานก่อนเกษียณอายุในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรีระพีพร ศรีจำปา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ขวัญหทัย กิจปกรณ์สันติ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร.
2561ความผูกพันของพนักงานเจนเนอเรชั่นวายของบริษัทผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งหนึ่งในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรีศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กชพรรณ จึงตระการ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร.
2561ความเป็นไปได้ในการลงทุนคลินิกแพทย์ไทยประยุกต์ในจังหวัดชลบุรีศักดิ์ชาย จันทร์เรือง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อัญญารัตน์ สุภารัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร.
2561ประสิทธิภาพการให้บริการรับฝากเงินนอกสถานที่ของธนาคารออมสินในตลาดหนองมนศักดิ์ชาย จันทร์เรือง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; มุขพล ธรรมสุทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร.
2561ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ และส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความภักดีของลูกค้าที่ซื้อแกลบ ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีศักดิ์ชาย จันทร์เรือง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พิมพ์ชนก จินวุฒิ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร.
2561ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์บริการยางรถยนต์ในจังหวัดฉะเชิงเทราระพีพร ศรีจำปา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อานนท์ เชี่ยวชาญกิจการ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร.
2561ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อและบริโภคคราฟต์เบียร์ของผู้บริโภคในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรีศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธิติพัทธ์ ทาบึงกาฬ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร.
2561ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจเช่าที่พักอาศัยแบบคอนโดโฮมรายปีของชาวญี่ปุ่น ในย่านเศรษฐกิจเมืองศรีราชาระพีพร ศรีจำปา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สาวิตรี อมรสังข์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร.