การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์.

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 14 จากทั้งหมด 14
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556การดำเนินงานวิเคราะห์และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครขวัญชฎิล พิศาลพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ยุพิน สุขุม, และอื่นๆ
2556การดำเนินงานสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยขวัญชฎิล พิศาลพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เจียมจิต บวชไธสง, และอื่นๆ
2549การพัฒนาระบบฐานข้อมูลคำศัพท์เฉพาะสาขาบริหารธุรกิจสำหรับห้องสมุดดิจิทัลของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนปรัชญนันท์ นิลสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วาณี ฐาปนวงศ์ศานติ, และอื่นๆ
2557การพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีขวัญชฎิล พิศาลพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นงเยาว์ เปรมกมลเนตร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สิทธิชัย บวชไธสง, และอื่นๆ
2551การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มสำหรับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยรังสิตปรัชญนันท์ นิลสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; รัตนาภรณ์ กาศโอสถ, และอื่นๆ
2555การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการคัดเลือกหนังสือเข้าสำนักหอสมุดของอาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิตธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุรีรัตยา บุญแสนแผน, และอื่นๆ
2554การพัฒนารูปแบบการให้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยมลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; รัตนา พรหมสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์.
2555การพัฒนารูปแบบการให้บริการสารสนเทศของห้องสมุดแก่นักศึกษาระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยรังสิตธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กาญจนา เพ็งคำศรี, และอื่นๆ
2553การรับรู้คุณภาพการบริการสารสนเทศของงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรีนงเยาว์ เปรมกมลเนตร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศุภากร สุจริตชัย, และอื่นๆ
2549การวิเคราะห์และเปรียบเทียบหนังสือสำหรับวัยรุ่นที่ได้รับรางวัลระหว่างปี พ.ศ. 2543-2548 กับหนังสือที่วัยรุ่นเลือกอ่านในปัจจุบันไพพรรณ อินทนิล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กมลวรรณ วรรณวิธู; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์.
2556ความต้องการกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งบรรณารักษ์ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐขวัญชฎิล พิศาลพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ระวิวรรณ สัมฤทธิ์, และอื่นๆ
2554ความต้องการสารสนเทศของบุคลากรในกระทรวงยุติธรรมนงเยาว์ เปรมกมลเนตร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วัชราภรณ์ ตังควณิชย์, และอื่นๆ
2551ความต้องการและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของอาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติขวัญชฎิล พิศาลพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จิตติวรรณ สิทธิวิรัชธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์.
2549สภาพและปัญหาหนังสือค้างรอการวิเคราะห์หมวดหมู่และทำรายการของห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐขวัญชฎิล พิศาลพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชัยยศ ปานเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์.