การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ.

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 101  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561Hello world 2.0 : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนในงานจิตรกรรมดิจิทัลChn; Yng; ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปิติวรรธน์ สมไทย, และอื่นๆ
2564กระบวนการเพิ่มสมบัติไม้สักอายุน้อยด้วยนวัตกรรมชีวภาพ เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ซอ; มิยอง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก, และอื่นๆ
2563กระบวนแบบถนิมพิมพาภรณ์ : แนวทางการออกแบบรูปลักษณ์เครื่องประดับสุชาติ เถาทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กนกวรรณ ใจหาญ, และอื่นๆ
2559กับดัก : สู่รูปแบบใหม่ในงานศิลปะเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภรดี พันธุภากร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วราภรณ์ สมานวงษ์วาน, และอื่นๆ
2561การถ่ายทอดความงามของโยคะผ่านดอกไม้ปิติวรรธน์ สมไทย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภานุ สรวยสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จิรดา ไชยศิริโชติ, และอื่นๆ
2559การทดลองออกแบบอาคารสาธารณะในพื้นที่มรดกโลก : นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาสุชาติ เถาทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สันติ เล็กสุขุม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมพล ดำรงเสถียร, และอื่นๆ
2559การผสมผสานระหว่างการออกแบบบรรจุภัณฑ์ร่วมสมัยกับภาพวาดชาวนาหู้เสี้ยนมนัส แก้วบูชา; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; บุญชู บุญลิขิตศิริ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; Yn, และอื่นๆ
2561การพัฒนาชุดชาโลหะของชนชาติไป๋ อำเภอเฮ่อชิ่ง : การสร้างสรรค์สู่ความร่วมสมัยLinyi; Zhng; ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภรดี พันธุภากร, และอื่นๆ
2561การศึกษาอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดจากสี เพื่อนำมาสร้างผลงานจิตรกรรมที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกเฉพาะตนเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปิติวรรธน์ สมไทย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; Junqiu, และอื่นๆ
2561การสร้างชุดสีจากทุ่งดินแดงตงชวนเพื่อสร้างสรรค์ศิลปะภาพปักเสกสรรค์ ตันยาภิรมย์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; Li Li; ภรดี พันธุภากร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก, และอื่นๆ
2559การสร้างมาตรฐานตราสินค้าประจำจังหวัด : ผลิตภัณฑ์จังหวัดนครปฐมเกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พรสนอง วงค์สิงห์ทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว, และอื่นๆ
2554การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมร่วมสมัยจากการผสมผสานจิตรกรรมฝาผนังไทย-จีนLi; Ping Li; เทพศักดิ์ ทองนพคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภรดี พันธุภากร, และอื่นๆ
2558การสร้างสรรค์งานไคเนติกอาร์ทชุด ความรัก : bพลังขับเคลื่อนของความรู้สึกเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภรดี พันธุภากร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภคิน ธนากูลธัญทิพา, และอื่นๆ
2561การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ที่แสดงความขัดแย้งระหว่างการทดสอบกับคุณค่าของชีวิตศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปิติวรรธน์ สมไทย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วัชระ ถินถาวร, และอื่นๆ
2561การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อนำเสนอบทบาทของสตรีที่มีความสำคัญในฐานะผู้นำครอบครัวศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปิติวรรธน์ สมไทย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พุฒิวงศ์ กันยะกาญจน์, และอื่นๆ
2560การสร้างสรรค์ศิลปกรรม : กระแสวัตถุนิยมกับการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมในสังคมไทยปิติวรรธน์ สมไทย; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภานุ สรวยสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณัฐนรี เตียวเจริญกิจ, และอื่นๆ
2561การสร้างสรรค์ศิลปกรรม : บริโภคนิยมกับวาทกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปิติวรรธน์ สมไทย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์, และอื่นๆ
2560การสร้างสรรค์สีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประยุกต์สู่การออกแบบSungh Kim; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กันยาพร กุณฑลเสพย์, และอื่นๆ
2558การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ออกแบบ และพัฒนาเตาเครื่องปั้นดินเผามอญเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีเกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อภิสักก์ สินธุภัค; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; กฤตยชญ์ คำมิ่ง, และอื่นๆ
2563การออกแบบ Art toy ที่ผสมผสานอารมณ์ความรู้สึกของวัยเด็กเข้ากับการออกแบบเชิงปฎิสัมพันธ์Fn; Ji Xing; ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง, และอื่นๆ