การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 16 จากทั้งหมด 16
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2549การกระทำบนกรุปและสมการเชิงฟังก์ชัน-; จิรวัฒน์ บุญพิบูลย์มิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2554การประมาณทวินามนิเสธแบบจุดโดยฟังก์ชัน w-; พิม แสนบุญศิริ,2525; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2553การประยุกต์วิธีเกณฑ์การตัดสินใจแบบพหุคูณ-; ศุกรวรรณ แซ่อึ้ง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2555การประเมินผลกระทบของวิตามินดีต่อการสร้างและสลายกระดูกโดยใช้แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์สหัทยา รัตนะมงคลกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธเนศร์ โรจน์ศิรพิศาล; ภควดี ศรีประโพธ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2548การปรับปรุงประสิทธิภาพวิธีรุงเง-คุตตา สำหรับการแก้ปัญหาค่าขอบของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญในสมการแบบอันดับผสม-; ขนิษฐา ชมภูวิเศษ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2554การหาผลเฉลยของปัญหาค่าขอบของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญที่มีเงื่อนไขค่าขอบแบบแยกไม่ได้-; ขนิษฐา ชมภูวิเศษ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2555การหาเงื่อนไขการมีเสถียรภาพแบบเลขชี้กำลังของระบบนิวทรอลสหัทยา รัตนะมงคลกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ธเนศร์ โรจน์ศิรพิศาล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วรากรณ์ สุดสงวน, และอื่นๆ
2551ค่าคงที่เจมส์ในปริภูมิอิงระยะทาง-; วิฑูรย์ พึ่งรัตนา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2554จุดที่เป็นคาบแบบเอสเซนเชียลของฟังก์ชัน-; ดวงกมล กิจควร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2557วิธีเชิงตัวเลขสำหรับแก้ปัญหาค่าขอบของสมการปริพันธ์-อนุพันธ์เชิงฟังก์ชันอำพล ธรรมเจริญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สาวิตรี วัฒนคีรี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2556วิธีเชิงตัวเลขสำหรับแก้ปัญหาสมการเชิงปริพันธ์-อนุพันธ์อำพล ธรรมเจริญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วราภรณ์ ทรงบัณฑิตย์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2555วิธีไฮเพอร์โบลิกเซแคนต์สำหรับสมการซิเบอร์-ชาแบท และสมการอื่นที่เกี่ยวข้องวรรณ์ทนา พรมสวย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พรทิพย์ พลาชีวะ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2554วิธีไฮเพอร์โบลิกเซแคนต์สำหรับสมการบูซิเนและสมการไคลน์-กอร์ดอน-; วรุตม์ กิจเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2552วิธีไฮเพอร์โบลิกเซแคนต์สำหรับสมการเคดีวีปรับปรุงและสมการเคดีวีประกอบ-; สินทรัพย์ แซ่แต้,2523; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2554วิธีไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต์และวิธีขยายของไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต์สำหรับสมการฟิชเชอร์โคลโมโกรอฟ และสมการเบอเกอร์ฟิชเชอร์โคลโม โกรอฟ-; กิตติยา เจนกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2548เซตผลคูณภายในเป็นลบและคำตอบที่เป็นบวกของระบบสมการเชิงเส้น-; พรทิพย์ บุญญาภา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาคณิตศาสตร์