การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา.

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 15
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556การตรวจสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้บริการของลูกค้าอุตสาหกรรมด้านสุขภาพในเขตจังหวัดชลบุรีสมพร สุทัศนีย์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณัฏฐพัชร มณีโรจน์, และอื่นๆ
2556การพัฒนาแบบสำรวจความเชื่อเกี่ยวกับการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับบุคคลที่มีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานสุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภัทราวดี มากมี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ไพจิต ประสานพันธ์, และอื่นๆ
2556การพัฒนาโปรแกรมฝึกการวาดรูปทรงเรขาคณิตสำหรับเพิ่มความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย : การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองสมพร สุทัศนีย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เสรี ชัดแช้ม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุภาพร ศรีหามี, และอื่นๆ
2556การพัฒนาโมเดลการใช้อีเลิร์นนิ่งของนักศึกษาระดับปริญญาตรี : การวิเคราะห์กลุ่มพหุเสรี ชัดแช้ม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมสิทธิ์ จิตรสถาพร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ธีระ กุลสวัสดิ์, และอื่นๆ
2555การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดจันทบุรีสมพร สุทัศนีย์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุชาดา กรเพชรปาณี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ประดิษฐ์ ทองคำวัน, และอื่นๆ
2556การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจเล่นเกมออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสุชาดา กรเพชรปาณี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมสิทธิ์ จิตสถาพร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ประภาพร ดอกไม้, และอื่นๆ
2556การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนพูลพงศ์ สุขสว่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เสรี ชัดแช้ม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นันท์นภัสร์ นรินทรสรศักดิ์, และอื่นๆ
2554ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวแปรทางจิตสังคมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ-; กนกรัตน์ สุนใจ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา.
2556ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองกับความเหนื่อยล้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์โรงเรียนสาธิต ในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษาสุชาดา กรเพชรปาณี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พูลพงศ์ สุขสว่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พัสกร แนวปราณีต, และอื่นๆ
2556โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการรับรู้ความสามารถของตนเอง เมต้าคอกนิชันและความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของตนที่ส่งผลต่อความคาดหวังเกี่ยวกับผลของการกระทำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นกนก พานทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พูลพงศ์ สุขสว่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ญาณิกา ลาประวัติ, และอื่นๆ
2556โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภัทราวดี มากมี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เสรี ชัดแช้ม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; โสพิชา เถกิงเกียรติ, และอื่นๆ
2555โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความสุขเชิงอัตวิสัย ของครูในเขตเมืองพัทยาสมพร สุทัศนีย์อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุชาดา กรเพชรปาณี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วันวิสา วงสาสนธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา.
2555โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความเครียดในการปฏิบัติงานของครูและการรับรู้ความสามารถของกลุ่มครูที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของครูพูลพงศ์ สุขสว่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พิเชษฐ พุ่มแจ้ง,2519, และอื่นๆ
2555โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงรุนแรงจากเชื้ออีโคไลโดยมีตัวแปรการรับรู้ความสามารถในการควบคุมตนเองเป็นตัวแปรกำกับพูลพงศ์ สุขสว่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เสน่ห์ พลีจันทร์, และอื่นๆ
2557โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างความต้องการในงาน ทรัพยากรในงาน ความเหนื่อยหน่ายกับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษพูลพงศ์ สุขสว่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; โอภาวิทย์ จั่นพา, และอื่นๆ