การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่.

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 96  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2553กลุ่มอาการขณะฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย-; วรรวิษา สำราญเนตร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่.
2550การศึกษาอาการที่พบบ่อยการประเมินอาการและการจัดการกับอาการของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่รักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม-; สุกัญญา จ้อยกล้า; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่.
2552ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการดูแลของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ-; ทรรศนีย์ ทับโพ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่.
2553ความต้องการการพยาบาลและการพยาบาลที่ได้รับของสมาชิกครอบครัวขณะรอผู้ป่วยผ่าตัดใหญ่-; สมพร แจ้วจิรา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่.
2551ความต้องการความสุขสบายและการได้รับการดูแลด้านความสุขสบายในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ-; วรรณนิษา ตุ้มประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่.
2551ความต้องการความสุขสบายและการได้รับการดูแลด้านความสุขสบายในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ-; วรรณนิษา ตุ้มประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่.
2551ความต้องการและการพยาบาลที่ได้รับในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง-; วริศรา ท่าหิน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่.
2551ความต้องการและการพยาบาลที่ได้รับในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง-; วริศรา ท่าหิน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่.
2552ความต้องการและการได้รับการตอบสนองด้านความสุขสบายตามการรับรู้ของผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด-; สวิชญา กองเกิด,2519; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่.
2553ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอาการกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง-; พัทธ์ชนก วิถีธรรมศักดิ์,2527; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่.
2553ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอาการกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง-; พัทธ์ชนก วิถีธรรมศักดิ์,2527; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่.
2554ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การเจ็บป่วยพฤติกรรมการรับประทานอาหารและพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์อ้วนลงพุง-; สิริลักษณ์ วินิจฉัย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่.
2554ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วยการสนับสนุนทางสังคมความเชื่อถือและยอมรับในบุคลากรทีมสุขภาพและความรู้สึกไม่แน่นอนของสมาชิกครอบครัวขณะรอผู้ป่วยผ่าตัดสมอง-; รัชนก ทรงทรัพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่.
2556ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะแห่งตนการสนับสนุนทางสังคมภาวะซึมเศร้าและความสามารถในการทำหน้าที่ทางด้านร่างกายของผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำทางเบี่งหลอดเลือดหัวใจอาภรณ์ ดีนาน; ศิริวัลห์ วัฒนสินธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ณิภา เดชอุดมไพศาล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่.
2551ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการดูแลตนเอง คุณภาพบริการ ทัศนคติต่อการเป็นเบาหวานกับระดับน้ำตาลในเลือดของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ-; ชนากานต์ ประทุมมา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่.
2551ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการดูแลตนเอง คุณภาพบริการ ทัศนคติต่อการเป็นเบาหวานกับระดับน้ำตาลในเลือดของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ-; ชนากานต์ ประทุมมา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่.
2552ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกไม่แน่นอนในการเจ็บป่วยกับการเผชิญความเครียดในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทรวงอก-; นิรุบล วัฒนาวารินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่.
2552ความสัมพันธ์ระหว่างปฎิสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการและผู้ประกอบวิชาชีพกับความสม่ำเสมอในการรักษาของผู้ที่มีความดันโลหิตสูง-; ภาวินี ศรีสันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่.
2554ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การมีอาการผลลัพธ์การจัดการอาการการสนับสนุนทางสังคมกับความสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสของผู้ติดเชื้อเอชไอวีวัลภา คุณทรงเกียรติ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เขมารดี มาสิงบุญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พิมใจ ทวีพักตร์,2522, และอื่นๆ
2548ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาต้านไวรัสและความเชื่อด้านสุขภาพกับการรับประทานยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอของผู้ติดเชื้อเอชไอวี-; ศุภรินทร์ หาญวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่.