การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง.

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 15
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินก่อนการตั้งครรภ์ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; Kmolnt Wutthisrn; สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก, และอื่นๆ
2555ทัศนคติต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และพฤติกรรมบริการต่อมารดาวัยรุ่นของพยาบาลในแผนกสูติกรรม สังกัดสถานพยาบาลของรัฐในสามจังหวัดชายแดนใต้วรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศศินาภรณ์ ชูดำ,2528, และอื่นๆ
2559ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของหญิงตั้งครรภ์แรกตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; Np Sritongbi; วรรณี เดียวอิสเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก, และอื่นๆ
2559ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นRttnporn Tmtngtrong; วรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศิริวรรณ แสงอินทร์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก, และอื่นๆ
2559ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการดำรงบทบาทมารดาของมารดาวัยรุ่นมุสลิมพิริยา ศุภศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; Rtchdkorn Thmmrt; สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม, และอื่นๆ
2559ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนกิจการเป็นมารดาของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; Kingdo Sngjindc, และอื่นๆ
2559ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมาฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์ของหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ในสถานบริการเขตอำเภอพนัสนิคมRnu Srisuk; วรรณี เดียวอิสเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม, และอื่นๆ
2558ผลของโปรแกรมการกระตุ้นการหลั่งน้ำนมต่อระยะเวลาการเริ่มไหลของน้ำนมระยะเวลาการมาของน้ำนมเต็มเต้าและการรับรู้ความสามารถในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาหลังผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องอุษา เชื้อหอม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศิริวรรณ แสงอินทร์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กนกวรรณ โคตรสังข์, และอื่นๆ
2555ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับมารดาหลังคลอดบุตรคนแรกต่อระยะเวลาและพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุจิตรา ยวงทอง, และอื่นๆ
2559ผลของโปรแกรมการเตรียมตัวเพื่อการคลอดต่อความกลัวการคลอดพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดและความพึงพอใจต่อประสบการณ์การคลอดในหญิงตั้งครรภ์แรกของโรงพยาบาลสังกัดกองทัพเรือแห่งหนึ่งวิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรักษาร่วม; นภาภรณ์ เพิ่มทรัพย์, และอื่นๆ
2559ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอดและการรับรู้ประสบการณ์การคลอดของผู้คลอดNrporn Ritthirung; พิริยา ศุภศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม, และอื่นๆ
2559ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเผชิญการเจ็บครรภ์คลอดต่อคะแนนความเจ็บปวดและการรับรู้ประสบการณ์การคลอดของผู้คลอดครั้งแรกYing Tnrt; พิริยา ศุภศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วรรณทนา ศุภสีมานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม, และอื่นๆ
2559ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวสำหรับหญิงตั้งครรภ์ทำงานนอกบ้านต่อเจตคติและความตั้งใจเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวDrin Dnths; อุษา เชื้อหอม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วรรณี เดียวอิสเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก, และอื่นๆ
2556ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการและการจัดการกับความเครียดในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นพิริยา ศุภศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วรรณทนา ศุภสีมานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุภาวดี เงินยิ่ง, และอื่นๆ
2559ผลลัพธ์ของการตัดฝีเย็บตามกิจวัตรกับการตัดฝีเย็บเท่าที่จำเป็นในผู้คลอดครั้งแรกวรรณทนา ศุภสีมานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วรรณี เดียวอิสเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; Phiml Loprjong, และอื่นๆ