การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 36  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การจัดการความรู้ด้านการข่าวกรองเพื่อการควบคุมผู้ต้องขัง : กรณีศึกษาเรือนจำพิเศษพัทยารชฎ จันทร์น้อย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชุติเดช ห่มสิงห์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2560การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย 5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์ กรณีศึกษาเรือนจำพิเศษพัทยาชิตพล ชัยมะดัน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; มนัสนันท์ ชาญชลยุทธ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2561การประเมินผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพารชฎ จันทร์น้อย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พรนิภา อุพลเถียร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2561การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีเอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์; อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก; ทศพร กิจอริยกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2561การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีสุณี หงษ์วิเศษ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วรางคณา อุดหนุน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2560การมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีสุณี หงษ์วิเศษ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พัชราภรณ์ คงเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2561การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของนายทหารชั้นประทวนในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีธนวัฒน์ พิมลจินดา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชนบดี มียัง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2561การรับรู้และความคาดหวังวัฒนธรรมองค์การของพนักงานบริษัท อาชิโมริ (ประเทศไทย) จำกัดอุษณากร ทาวะรมย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปรีชา น้อยใหม่; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2561การศึกษาการนำยุทโธปกรณ์ต่างประเทศ เข้าและออกราชอาณาจักรไทย ในการฝึกคอบบร้าโกลด์ ของกองบัญชาการกองทัพบกเทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชินรัตน์ สมสืบ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิสิทฐ์ วงษ์จันทร์, และอื่นๆ
2561ความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของบุคลากรกองบัญชาการสถาบันวิชาป้องกันประเทศสุปราณี ธรรมพิทักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชินรัตน์ สมสืบ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จุฬาลักษณ์ นนทบุตร, และอื่นๆ
2561ความต้องการในการพัฒนาตนเองของข้าราชการ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศสุปราณี ธรรมพิทักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชินรัตน์ สมสืบ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ฐิติพันธ์ จิตต์เจริญ, และอื่นๆ
2560ความพึงพอใจของผู้สมัครเข้ารับการอบรมต่อโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรองในจังหวัดชลบุรีสุปราณี ธรรมพิทักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; โสภาคย์ กาแว่น; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2560ความรู้ความเข้าใจของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวดที่ 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยสุปราณี ธรรมพิทักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อัญรัตน์ ยิ่งตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2560ความสุขในการทำงานของบุคลากรสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีสุปราณี ธรรมพิทักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุพัตรา เทพเฉลิม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2560คุณภาพการให้บริการงานทะเบียนราษฎร์และบัตรประจำตัวประชาชนของที่ทำการปกครองศรีราชา จังหวัดชลบุรีชิตพล ชัยมะดัน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สวรรยา ทับขัน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2561คุณภาพการให้บริการแผนก Retail partner ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เขตพื้นที่ชลบุรี 2สุปราณี ธรรมพิทักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อารีวรรณ ธนากิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2561คุณภาพชีวิตการทำงานของนายทหารประทวน ศูนย์การบินทหารบกสุปราณี ธรรมพิทักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชินรัตน์ สมสืบ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เอกสิทธิ์ บุญญารักษ์, และอื่นๆ
2560คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทราสุปราณี ธรรมพิทักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชรัณฉัต อ้นเกษม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2561คุณลักษณะทางประชากรเศรษฐกิจ สังคม และการเป็นหนี้ของลูกหนี้นอกระบบในตำบลแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีเทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชินรัตน์ สมสืบ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณัฐวุธ ประสิทธิ์, และอื่นๆ
2561ทัศนคติต่อการเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง จังหวัดสมุทรปราการอุษณากร ทาวะรมย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พัชรพร อินทร์จันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.