การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 97  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556การประเมินผลสำเร็จของโครงการรณรงค์ลดการใช้โฟมในชายหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรีกิจฐเชต ไกรวาส; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เสกสรร ทองคำ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2555การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีสุปราณี ธรรมพิทักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ยุทธพงษ์ เฮ้าประมงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2556การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพรพรเทพ นามกร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุพัตรา ชูโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2556การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน :?bกรณีศึกษาบ้านตีนเป็ด อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงาวัลลภ ศัพท์พันธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธรรศธรณ์ ขันติพันธุกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2556การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพรกฤษฎา นันทเพ็ชร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศรีรัตน์ จุลพงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2556การลักลอบบุหรี่ที่มิชอบด้วยกฎหมายกรณีศึกษา : ชายแดนไทย-กัมพูชาพื้นที่อำเภออรัญประเทส จังหวัดสระแก้วชิตพล ชัยมะดัน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กลั่นตอง จานตาดี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2556การลักลอบบุหรี่ที่มิชอบด้วยกฎหมายกรณีศึกษา : ชายแดนไทย-กัมพูชาพื้นที่อำเภออรัญประเทส จังหวัดสระแก้วชิตพล ชัยมะดัน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กลั่นตอง จานตาดี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2556การวิเคราะห์การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2555 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จิราภรณ์ คงสมมาตย์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2556การศึกษากระบวนการเข้าสู่กลุ่มอาชีพเสริมของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลลาดชะโด จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอุษณากร ทาวะรมย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กนกอร เวทการ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2556การศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินงานตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรกับรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีพรเทพ นามกร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศิริรัตน์ สิทธิพรวรกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2556การสร้าง การเผยแพร่และการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วชิตพล ชัยมะดัน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นฤมล กงแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2556ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรส่วนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีกฤษฎา นันทเพ็ชร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศตพร ปิยะนีรนาท; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2555ความคิดเห็นของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในด้านสวัสดิการของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรคลองน้ำใสกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วชิตพล ชัยมะดัน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อภินันทน์ หิรัญขจร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2554ความคิดเห็นของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอเมืองชลบุรีและกำนันผู้ใหญ่บ้านต่อการดำเนินนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรีวัลลภ ศัพท์พันธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชนาพร ไพศาลภูมิ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2556ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการพัฒนาเชิงกายภาพตลาดการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา กรณีศึกษา : ตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ววัลลภ ศัพท์พันธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; รุ่งทิวา กวางเต้น; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2556ความคิดเห็นของบุคลากรภาครัฐต่อคุณภาพการให้บริการฝ่ายสินเชื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานจังหวัดระนองกฤษฎา นันทเพ็ชร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นิกูล ดิสระ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2556ความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาที่รับผิดชอบงานสารบรรณต่อการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา-; พิมพ์ชนก ชนะสงคราม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2556ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานโครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้โรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนบ้านคลองเรือ หมู่ที่ 9 ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพรพรเทพ นามกร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จันทร์ทิพย์ ชูชาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2556ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนองกฤษฎา นันทเพ็ชร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จำรูญ วรรณา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2556ความคิดเห็นของประชาชนต่อการยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นเทศบาลตำบลเอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อริศรา โต้วฮวดใช้; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.