การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 45  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556การจัดกิจกรรมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีวัลลภ ศัพท์พันธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปิยภพ สุวรรณโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2556การจัดกิจกรรมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีวัลลภ ศัพท์พันธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปิยภพ สุวรรณโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2556การตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ของประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีเอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อรรัจนา ไชยคง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2556การทำงานเป็นทีมของบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีลือชัย วงษ์ทอง; สุวิมล ชลอำนวย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2555การบริหารการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรากิจฐเชต ไกรวาส; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เกษวดี เนื่องศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2556การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา : บริษัท เค. แอล.โลหะกิจ จำกัดอุษณากร ทาวะรมย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปณัสสรา จงจิตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2556การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา : บริษัท เค. แอล.โลหะกิจ จำกัดอุษณากร ทาวะรมย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปณัสสรา จงจิตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2556การปฏิบัติงานตามบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตเทศบาลตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนองกฤษฎา นันทเพ็ชร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วัชรา ไทยราชา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2556การประเมินผลนโยบายคืนภาษีรถยนต์คันแรกในพื้นที่จังหวัดชลบุรีกิจฐเชต ไกรวาส; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; รมณ อินทวงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2555การประเมินผลหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุงของผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ กรณีศึกษาหลักสูตรการเขียนเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปนันทวัน อินทชาติ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เรวดี คงแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2555การประเมินผลโครงการจัดซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินของประชาชนผู้ใช้บริการหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินกรณีศึกษาเทศบาลตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงนันทวัน อินทชาติ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปรีดาวรรณ ด้วงชู; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2556การประเมินผลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในส่วนของกิจกรรมผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน (25 ตาสับปะรด) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรีวัลลภ ศัพท์พันธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พัทธนันท์ ประสารกก; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2558การประเมินผลโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เคลื่อนที่พบประชาชน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้วจักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์; อรุณี ร่มเย็น; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2556การพัฒนาตนเองของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สังกัดฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศพรเทพ นามกร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วศกร พลเมืองดี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2554การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีสุปราณี ธรรมพิทักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นาตยา พระใหญ่; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2556การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีกฤษฎา นันทเพ็ชร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พงศธร เจริญวารี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2556การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นจังหวัดระนองกฤษฎา นันทเพ็ชร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมภร จั่นจำรัส; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2553การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่สุปราณี ธรรมพิทักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นิรุตติ์ มีมะแม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2554การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรีเอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; รัตน์ธิชา ฤชาอนันต์วิทวัส; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2554การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการป้องกันอาชญากรรมในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีสุปราณี ธรรมพิทักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมประสงค์ อยู่ทะเล,2510; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป