การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 185  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2554กระบวนการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา โดยการบูรณาการแนวคิดการพยาบาลเชิงวัฒนธรรมสมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อัจฉรา จั่นเพ็ชร์, และอื่นๆ
2546การดำเนินงานของโรงเรียนตามภารกิจการปฎิรูปการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตพื้นที่นำร่องปฎิรูปการศึกษาชลบุรีชารี มณีศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุนีย์ แก้วอุไร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551การดำเนินงานพัฒนาครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วัชราภรณ์ ญาณกฤตยา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545การบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐตามความคิดเห็นของข้าราชการของมหาวิทยาลัยบูรพา-; สุภาวดี วาทีธรรมคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2555การบริหารเชิงพลวัตโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น : กรณีศึกษาละครชาตรี เท่งตุ๊ก โรงเรียนวัดหนองคัน จังหวัดจันทบุรีสมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สมุทร ชำนาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมชาย อรุณธัญญา, และอื่นๆ
2556การพัฒนาตัวบ่งชี้ด้านนวัตกรรมในโรงเรียนอาชีวศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการธร สุนทรายุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ไพรัตน์ วงษ์นาม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วุฒิศักดิ์ ธีระวิทย์, และอื่นๆ
2553การพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะในการดำเนินชีวิตของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุกิจ โพธิ์ศิริกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2555การพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการบริหาร ตามบริบทการกระจายอำนาจทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสุขุม มูลเมือง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภารดี อนันต์นาวี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กมลวรรณ อนันต์, และอื่นๆ
2555การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ไพรัตน์ วงษ์นาม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ขวัญใจ ศรีทาพักตร์, และอื่นๆ
2551การพัฒนาตัวบ่งชี้หลักสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการบริหารเชิงสมดุลธร สุนทรายุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมมาตร สนทมิโน,2498; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2556การพัฒนาทักษะวิชาชีพตามความต้องการจำเป็นของครูช่างยนต์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภาวิดา ศรีสุนทร, และอื่นๆ
2551การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมศักดิ์ ลิลา; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เตือนใจ รักษาพงศ์,2506, และอื่นๆ
2555การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; มนตรี แย้มกสิกร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศิริลักษณ์ เส็งมี, และอื่นๆ
2552การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในโรงเรียนเอกชนคุณวุฒิ คนฉลาด; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุนิสา วิทยานุกรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2557การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พงศ์เทพ จิระโร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี, และอื่นๆ
2548การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านโนนผาสุก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2ธร สุนทรายุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พิสสุดา บุญเกิด; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552การพัฒนารูปแบบการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2-; ยุวดี ขุนหาญ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2553การพัฒนารูปแบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 1-2สมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สมุทร ชำนาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กัมปนาท วัชรธนาคม,2506, และอื่นๆ
2556การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุขุม มูลเมือง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อาจินต์ จรูญผล, และอื่นๆ
2555การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ยงยุทธ ทรัพย์เจริญ, และอื่นๆ