การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล.

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 54  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2546การประสานงานของทีมงานที่ปฏิบัติงานในเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่อยู่ต่างสังกัดกันจุฬาลักษณ์ บารมี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วาสนา สุขไพศาล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล.
2547การพัฒนาคุณภาพบริการของศูนย์สุขภาพชุมชนสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่คัดสรรสุวดี สกุลคู; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จุฑารัตน์ เพ็ญเขตต์วิทย์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล.
2554การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพห้องคลอดในโรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคตะวันออก-; ปิยฉัตร ปธานราษฎร์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล.
2551การวิเคราะห์องค์ประกอบความยึดมั่นผูกพันในกลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออก-; ปริศนา อัครธนพล,2520; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล.
2545กาวรสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับพยาบาลวิชาชีพเรื่อง ปัจจัยการกำหนดคุณภาพบริการพยาบาลเชิงการตลาดเรณา พงษ์เรืองพันธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศุภามณ บันไดเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล.
2556กิจกรรมการนิเทศการใช้กระบวนการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลทั่วไป เขต 11สหัทยา รัตนจรณะ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ประนอม โอทกานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พิศวง สว่างวัฒนา, และอื่นๆ
2553ความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานเป็นทีม การเสริมสร้างพลังอำนาจในงานกับการบริหารคุณภาพของหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคตะวันออก-; ธัญญาภรณ์ ปิ่นแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล.
2555ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่าในตน การได้รับการเสริมสร้างพลังอำนาจ และการทำงานเป็นทีมกับความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์ ภาคตะวันออกสหัทยา รัตนจรณะ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จุฬาลักษณ์ บารมี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ดวงพร จันทรศรี,2522, และอื่นๆ
2551ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอำนาจในงานปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนเขตภาคตะวันออก-; เกษร คำมีทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล.
2545ความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับการเสริมสร้างพลังอำนาจ กับความสามารถในการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี-; พรทิพย์ สุขอดิศัย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล.
2553ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล การได้รับการเสริมสร้างพลังอำนาจในงานกับความสามารถในการตัดสินใจด้านการบริหารงานของพยาบาลหัวหน้าเวร โรงพยาบาลในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ เขตกรุงเทพมหานคร-; สุกฤตา สีบานเย็น; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล.
2546ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศของค์การกับความฉลาดทางอารมณ์ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์เขตภาคตะวันออก สังกัดกระทรวงสาธารณสุข-; วาสิฏฐี ภูมิพงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล.
2549ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วม พฤติกรรมการดูแลของหัวหน้าหอผู้ป่วย กับความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคตะวันออก-; วารีวรรณ คงชุ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล.
2551ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล เจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาลและความฉลาดทางอารมณ์กับพฤติกรรมจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไปภาคตะวันออก สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเรณา พงษ์เรืองพันธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อนันญา คุ้มเดช; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล.
2548ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลที่คัดสรรและความพึงพอใจในงานกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ทุรกันดารในจังหวัดที่มีเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชา-; วิภาดา แสงจันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล.
2545ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านการทำงานกับความเครียดของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย-; ขจิตพรรณ เหลืองวิรุจน์กุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล.
2554ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงาน ความสามารถในการทำงานและบรรยากาศองค์การกับความสุขในการทำงานของพยาบาลหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมชนในเขตภาคกลาง-; หัทยา ศรีวงษ์,2508; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล.
2554ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะเชิงวิชาชีพและวัฒนธรรมองค์การลักษณะสร้างสรรค์กับคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคตะวันออกสหัทยา รัตนจรณะ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุทธิธัช คนกาญจน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปริยา มาตาพิทักษ์, และอื่นๆ
2547ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล บรรยากาศองค์การกับคุณภาพบริการโรงพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชนเขตภาคตะวันออก สังกัดกระทรวงสาธารณสุขสุวดี สกุลคู; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิไลวรรณ ปันส่วน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล.
2551ความเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์ภาคตะวันออก-; ลักษิตา พยอมหอม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล.