การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 51  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2547การบริการของคลินิกสุขภาพเด็กดีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่คัดสรรสุวดี สกุลคู; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พัชรีวรรณ เจนสาริกรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
2550การบริหารความเสี่ยงในองค์กรพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนที่คัดสรรสุวดี สกุลคู; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จุฬาลักษณ์ บารมี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อารีรัตน์ ขำอยู่, และอื่นๆ
2549การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลตามการรับรู้ของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลที่คัดสรรแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก-; จินตนา รัตนสินธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
2546การพัฒนารูปแบบการนิเทศทางคลินิกสำหรับหัวหน้าหอผู้ป่วย-; ประภากร ธาราศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
2546การพัฒนารูปแบบการนิเทศทางคลินิกสำหรับหัวหน้าหอผู้ป่วย-; ประภากร ธาราศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
2547การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของบุคลากรทางการพยาบาล : กรณีศึกษางานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจังหวัดภาคใต้เรณา พงษ์เรืองพันธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จิระประไพ แก้วภราดัย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
2548ความคลุมเครือในบทบาท การบริหารแบบมีส่วนร่วมสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในศูนย์สุขภาพชุมชนเขต 9-; ผ่องใส เจนศุภการ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
2547ความฉลาดทางอารมณ์ การรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กับความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในศูนย์สุขภาพชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-; นาตยา เต้าป้อม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
2551ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อวัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์และความฉลาดทางอารมณ์กับการปฏิบัติงานควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลชุมชน-; อรวรรณ คะประสบ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
2551ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศของหัวหน้าหอผู้ป่วยคุณลักษณะของงานความพึงพอใจในงานและความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์ภาคตะวันออก-; สาคร พรพจน์ธนมาศ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
2546ความสัมพันธ์ระหว่างความยึดมั่นผูกพันต่อวิชาชีพการสนับสนุนทางสังคมและลักษณะส่วนบุคคลของหัวหน้าหอผู้ป่วย กับการเสริมสร้างพลังอำนาจของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม-; กาญจนา พานิชมาท; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
2545ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในงาน ตำแหน่ง การสนับสนุนทางสังคม บุคลิกภาพที่เข้มแข็งกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข-; ยุพา ริมดุสิต; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
2546ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีม ต่อการจัดการคุณภาพโดยองค์รวมของหัวหน้าหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านการรับรองคุณภาพ-; มณีรัตน์ พากเพียร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
2546ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีม ต่อการจัดการคุณภาพโดยองค์รวมของหัวหน้าหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านการรับรองคุณภาพ-; มณีรัตน์ พากเพียร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
2551ความเครียดในงานของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลเขตภาคตะวันออก-; ระพีพร สิทธานุกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
2545ความเครียดในงานและพฤติกรรมเผชิญภาวะเครียดของผู้บริหารทางการพยาบาลในโรงพยาบาลในภาคตะวันออก-; แช่มช้อย สุนทรประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
2550คุณภาพชีวิตการทำงานตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลที่คัดสรรแห่งหนึ่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-; จิราภรณ์ จิตต์โสภา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
2551คุณภาพชีวิตของหัวหน้าหอผู้ป่วย-; จันทรมาศ เสาวรส,2503; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
2548ประสบการณ์การบริหารบุคลากรด้วยความเอื้ออาทรของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคตะวันออก-; บุญนำ สมุทรคชรินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
2549ประสบการณ์การพัฒนาบุคลากรของหัวหน้าหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร-; จินตนา สนธิ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล