การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ.

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 33  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561กลยุทธ์การเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรและการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในรูปแบบใหม่ตามโครงการโคบาลบูรพาสระแก้ว อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วเบญญาดา กระจ่างแจ้ง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วุฒิลากรณ์ หันทยุง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ.
2561การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการจัดการห่วงโซ่ธุรกิจปลานิลสุชนนี เมธิโยธิน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อิสระ สุวรรณบล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปุญชรัสมิ์ วัฒณาไพบูลย์, และอื่นๆ
2563การจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีสำหรับเกษตรกรสวนยางแปลงใหญ่ภาคตะวันออกบรรพต วิรุณราช; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภุมเรศ จันทร์สว่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ.
2561การจัดการห่วงโซ่อุปทานประสิทธิภาพในการปลูกปาล์มน้ำมันมีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในภาคตะวันออกเบญญาดา กระจ่างแจ้ง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จิรวรรณ ไชยพจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ.
2561การประเมินความสำเร็จของโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ กรณีศึกษาอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วเบญญาดา กระจ่างแจ้ง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อาทิตย์ วิเศษสิทธางกูร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ.
2561การพัฒนาหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจสู่ตำรวจอาเซียนทักษญา สง่าโยธิน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พีรพล เสลารัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ.
2561การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร: กรณีศึกษากองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (ค่ายพรหมโยธี) อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรีเบญญาดา กระจ่างแจ้ง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; รัชภูมิ วัฒนใย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ.
2564การศึกษารูปแบบการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขั้นที่ 3 (นวัตกรรมและมูลค่าสูง) เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในประเทศไทยทักษญา สง่าโยธิน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จำรูญ กสิวัตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ.
2561การศึกษาหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทยยอดยิ่ง ธนทวี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชัยวุฒิ เขมะรังสี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ.
2561การศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทย-มาเลเซีย ต่อการยอมรับการทำงานของสตรีในอุตสาหกรรมยานยนต์บรรพต วิรุณราช; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อิสระ สุวรรณบล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุธรรมมา ธรรมโร, และอื่นๆ
2564การสร้างคุณค่าทางการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี สำหรับนักท่องเที่ยวเจเนเรชั่น ซี (Generation C) กลุ่มประเทศยุโรปและกลุ่มและกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภัทรา เวชสวรรค์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ.
2561ความต้องการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ความคาดหวังที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการในเขตเทศบาลตำบลหลักห้า จังหวัดสมุทรสาครเบญญาดา กระจ่างแจ้ง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กรกมล บุญแพทย์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ.
2563บริบทของการลงทุนเพื่อส่งเสริมนโยบายการลงทุนในอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพของประเทศไทยในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern economic corridor : EEC) Investment context to promote investment policy of thailand's biofuel and biochemical industries in the eastern economic corridorธีทัต ตรีศิริโชติ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศุภรีย์พรรณ นันทวาสน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ.
2561ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของการนำกลยุทธ์ One health ไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies free zone) ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์จังหวัดสระแก้วเบญญาดา กระจ่างแจ้ง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปิยะ จำรัส; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ.
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของแผนการพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เฉพาะด้านการมีส่วมร่วมของประชาชน กรณีศึกษาเทศบาลตำบลหลักห้า จังหวัดสมุทรสาครเบญญาดา กระจ่างแจ้ง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชิษณุพงศ์ สถามิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ.
2561ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีต่อโครงการทำมาค้าขายของโรงเรียนประชารัฐภาคตะวันออกชนิสรา แก้วสรรค์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศรีสุดา อัฏฏะวัชระ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ.
2561ปัญหาและความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้วเบญญาดา กระจ่างแจ้ง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุพัตรา แสงสี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ.
2561ผลกระทบทางสังคมของแรงงานต่างด้าว อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้วเบญญาดา กระจ่างแจ้ง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พัชรียา จิตรเทศ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ.
2561ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงจริยธรรมที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้วเบญญาดา กระจ่างแจ้ง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นพพร ประดิษฐ์ภูมิ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ.
2561ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและนโยบายด้านการจัดการที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วเบญญาดา กระจ่างแจ้ง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ฐิติมา ตันประดิษฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ.