การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 145  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555การจัดการความขัดแย้งตามแนวทางสันติวิธีกิจฐเชต ไกรวาส; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นันทวัน อินทชาติ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อธิพัฒน์ สินทรโก, และอื่นๆ
2556การจัดการฟาร์มไข่ไก่เพื่อป้องกันโรคนิวคาสเซิลของผู้ประกอบการ จังหวัดฉะเชิงเทรากฤษฎา นันทเพ็ชร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศักดิ์อนันต์ สุขสงวน,2527; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2555การจัดการสหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีกิจฐเชต ไกรวาส; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธาริกานต์ ธนัญชยะกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2555การจัดการองค์กรของสมาคมสื่อสารมวลชนสัมพันธ์จักรชัยเพื่อความมั่นคง : ศึกษากรณี จันทบุรี ระยอง ตราด และสระแก้วลือชัย วงษ์ทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุวิชชา เทศทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2555การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านมาบโป่ง-สะเดา ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีธนวัฒน์ พิมลจินดา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชัชนีย์ จันเสงี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2556การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันของพนักงานบริษัท ริโก้เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัดลือชัย วงษ์ทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จงใจ บรรดา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2556การบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการและกีฬาอำเภอในจังหวัดเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพรเทพ นามกร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุกัน พงสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2556การปฎิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของทนายความในมุมมองของลูกความในศาลจังหวัดตราดรังสรรค์ ม่วงโสรส; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อาวุธ ประวาศวิน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2555การประเมินผลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กรณีศึกษาหมู่บ้านเขาพลู หมู่ที่ 8 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราดพรเทพ นามกร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; รามฤทธิ์ พิณเสนาะ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2555การประเมินผลโครงการกองทุนหมู่บ้าน : ศึกษากรณีกองทุนหมู่บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ 12 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีวุฒิ ธวัชธงชัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วราภรณ์ คารมย์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2555การประเมินผลโครงการกองทุนหมู่บ้านหนองตาหงุ่น หมู่ที่ 6 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรีพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณัฐพล ไม้สังข์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2555การประเมินผลโครงการการพัฒนาศักยภาพชมรมสายใยรักแห่งครอบครัวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีณุกานดา กิติศุภวัฒนา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุรีรัตน์ วิชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2555การประเมินผลโครงการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนบ้านชุมแสงพรเทพ นามกร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พรชนก พรหมอยู่,2529; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2556การพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ศึกษากรณีจังหวัดจันทบุรีณุกานดา กิติศุภวัฒนา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; มลฤดี สมอทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2555การพัฒนาตนเองของข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาสในเขตอำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1พรเทพ นามกร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กนิษฐา บัวเผื่อน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2556การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนต่อการพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีรังสรรค์ ม่วงโสรส; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กฤตินี พิลึก; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2555การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนต่อการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กรณีศึกษา เทศบาลเมืองขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีพรเทพ นามกร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุรชัย สวัสดิภาพ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2556การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินกิจกรรมตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี 2555 บ้านหนองอ้อ หมู่ 3 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรีรังสรรค์ ม่วงโสรส; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สิริอร นิยมเดช; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2553การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล ตำบลหนองตาคง จังหวัดจันทบุรีชิดพล ชัยมะดัน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณัฐสินี สมคิด; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2555การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรีภควัต สมิธธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วรุต คุณสมิตปัญญา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน