การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 12
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556การจัดการการบริการผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมอาเซียน กรณีศึกษาโครงการอาคารที่พักอาศัยสวางคนิเวศสภากาชาดไทย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการบุญเชิด หนูอิ่ม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุธีรา อัมพาผล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม
2555การประยุกต์ใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรีเรวัต แสงสุริยงค์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภรธนา วรรธธนาดุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม
2555การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระบบการจราจรของเมืองพัทยาเพื่อบริหารงานการจราจรของสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาเรวัต แสงสุริยงค์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ฐนพงศ์ โพธิ์ทิ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม
2555ความต้องการสวัสดิการของเด็ก และเยาวชนในตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยองบุญเชิด หนูอิ่ม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุรีย์พร คงประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม
2555คุณภาพการจราจรในเขตพื้นที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาบุญเชิด หนูอิ่ม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณัฐกร มงคลมหา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม
2555คุณภาพการให้บริการงานกายภาพบำบัด สถานสงเคราะห์คนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรีสุภัตรา เก้าประดิษฐ์ ทรัพย์ชูกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ญาณิศา มุ่งหามณี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม
2555คุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวกุญแจ ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีบุญเชิด หนูอิ่ม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สาลี่ ศรีสอาด; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม
2555ทิศทางและอนาคตของอาชญากรรมข้ามชาติในเขตเมืองพัทยาสุเนตร์ สุวรรณละออง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชูศักดิ์ ปิ่นรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม
2555ประสิทธิภาพการขายผ่านทางโทรศัพท์ของพนักงานขายทางโทรศัพท์ (Tele-salcs)ประจักษ์ น้ำประสานไทย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เบญจพร มีเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม
2556ปัจจัยเกื้อหนุนและสุขภาวะที่ผู้สูงอายุในชมรมอาสาสมัครโรงพยาบาลชลบุรีบุญเชิด หนูอิ่ม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กิริยา ตั๊นสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม
2557รูปแบบการจัดบริการสังคมด้านการศึกษาของเด็กพิเศษบุญเชิด หนูอิ่ม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชญากานติ์ ภิญญากรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม
2555สวัสดิการของผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จังหวัดระยองประจักษ์ น้ำประสานไทย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุภัคดี มณีฉาย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม